Adomány utáni adókedvezmény 2013

Alapítványok célja, hogy a komplex kedvezmény program minél szélesebb kör részére legyen elérhető. Ennek megvalósításában számítunk olyan cégekre, magánszemélyekre is, akik hozzájárulnának - anyagi, tárgyi felajánlásukkal - egy egészségesebben élhető élet kialakításához vagy bármihez adójuk 1%-val.

A felajánlott támogatás lehet általános, de lehet céltámogatás is.

Az általános felajánlás esetén szakmai kuratóriumunk dönti el, hogy melyik rászoruló iskola, csoport, személyek stb. részére biztosítsuk ingyenesen, vagy jelentős kedvezménnyel a programot.

Céltámogatás esetén a felajánló döntheti el a támogatni kívánt célcsoportot. Pld. a támogató magánszemély szeretné, hogy az az iskola kapja meg a programot, ahová a gyermeke jár. Egy támogató cég saját településének iskoláihoz szeretné eljuttatni a programot. Ennek sincs akadálya.

A támogatóinkat az alábbiak szerinti adókedvezmény is megilleti:

SZERVEZETEK ADOMÁNYOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADÓKEDVEZMÉNYEI

A társasági adóbevallás és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) rendelkezései szerint adomány: a közhasznú szervezet részére - a közhasznú szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység támogatására adott pénzbeli támogatás, juttatás és térítés nélküli eszközátadás könyv szerinti értéken, immateriális javak és tárgyi eszközök esetén számított nyilvántartási értéken, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy

a) nem állapítható meg, hogy az nem szolgálja, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű célt,

b) az nem jelent a Tao törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának.

Nem minősül vagyoni előnynek, ha a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

A Tao. tv. rendelkezései alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként az adomány teljes összege és a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti tartós adományozás esetén az első teljesítést követő évtől ezen a jogcímen adott adomány további 20 százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 százaléka érvényesíthető közhasznú szervezet támogatása esetén.

Az adományozó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik a közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt, továbbá a közhasznúsági fokozatot.

IGAZOLÁS MINTA

 

MAGÁNSZEMÉLYEK ADOMÁNYOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADÓKEDVEZMÉNYEI

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény ( a továbbiakban: SZJA tv. ) szerint közcélú adományra vonatkozó igazolás a közcélú adomány jogosultja által kiállított olyan igazolás, amely tartalmazza a kiállító és a magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót is) megnevezését, nevét, székhelyét, lakóhelyét, telephelyét, adószámát, a közcélú adomány összegét és a támogatott célt, továbbá közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot.

Amennyiben tehát az adományozó a közhasznú szervezetnek nyújtott adománya után adókedvezményt szándékozik igénybe venni, a fenti tartalmi elemekkel rendelkező igazolást kell kérnie a támogatott szervezettől.

Az SZJA tv. szerint közcélú adomány a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott tevékenységet (tevékenységeket) folytató közhasznú szervezet közhasznú tevékenységének céljára az adóévben befizetett (átadott) pénzösszeg.  

 

A közcélú adomány kedvezménye a befizetett összeg 30 százaléka, legfeljebb azonban összesen 50 ezer forint.

A tartós adományozás külön kedvezménye a fenti rendelkezések alkalmazása mellett - és az ott megadott korlátokig terjedően - az adóévben befizetett összeg további 5 százaléka.

Nem számít vagyoni előnynek, ha a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

Az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján tartós adományozás fogalma : a közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás (nem magánszemély támogató esetében az értékpapír átadása is), ha a szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy

    a támogatást a szerződéskötés évében
    és az azt követő legalább három évben,
    évente legalább egy alkalommal
    azonos vagy növekvő összegben
    ellenszolgáltatás nélkül adja,

azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

Ha a tartós adományozásról szóló szerződésből eredő bármely kötelezettségét a magánszemély a másik szerződő fél közhasznúsági nyilvántartásból való törlése vagy jogutód nélküli megszűnése miatt az adóévben nem teljesítette, akkor az e szerződés alapján korábban már érvényesített külön kedvezményt, illetőleg a kétszeresét - ha a magánszemély bármely más ok miatt nem teljesített a szerződésben vállaltaknak megfelelően -, az adott évről szóló bevallásának benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetnie. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni a magánszemély halála esetén.