A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok

 

I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok:

 • Személyazonosító igazolvány
 • Adóigazolvány
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Vállalkozói igazolvány (vállalkozók esetében)
 • Munkáltatói igazolás (banki formanyomtatvány)
 • NYUFIG  igazolásés 2 havi nyugdíjszelvény (nyugdíjasok esetében)
 • NAV jövedelemigazolás (vállalkozó esetében)
 • NAV jövedelemigazolás (alkalmazottak esetében)
  • ha az ügyfél készpénzben kapja jövedelmét
  • ha a munkáltató egyéni vállalkozó
  • ha az ügyfél tulajdonos abban a cégben, amely a munkáltatói igazolást kiállította
  • ha a munkáltatói igazolás kiállítója az ügyfél hozzátartozója vagy maga az ügyfél
 • NAV nemleges igazolás köztartozásról (saját vállalkozásból száramzó jövedelem esetén)
 • Más banknál vezetett számla esetén az utolsó 2 havi, eredeti vagy hitelesített számlakivonat
 • A fedezetként szolgáló ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja(i)
 • Kitöltött hitelkérelmi adatlap (szükség esetén kiegészítő adatlapok)
 • Nyilatkozat kamattámogatásra jogosultságról

Támogatott lakáshitel jogszabályi (134/2009. Korm.rend.) feltételek teljesülése érdekében

 • Házassági anyakönyvi kivonat;
 • Bejegyzett élettársi viszonyról kiállított anyakönyvi kivonat;
 • Gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa és lakcímkártyája (egy gyermekes fiatal vagy több gyermekes igénylő esetén);
 • Jogerős bírói ítélet/végzés a gyermek elhelyezéséről (amennyiben a gyermek szülei elváltak), örökbefogadás esetén örökbefogadást elrendelő határozat;
 • Iskola igazolása a nappali tagozaton folytatott tanulmányokról (amennyiben a gyermek a 16. életévét már betöltötte);
 • Gyermek súlyos fogyatékossága esetén: hatáskörrel rendelkező szakorvos vagy szakértői bizottság igazolása a 16. évet betöltött gyermek fogyatékossága (betegsége) miatti legalább 67%-os mértékű munkaképesség-vesztése vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodása, és ennek fennállása tekintetében;
 • A kamattámogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakásra vonatkozóan: adásvételi szerződés; 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap; az egyösszegben visszafizetett önkormányzati / munkáltatói támogatás összegéről igazolás; az egy összegben kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegéről igazolás / a kifizetett ingatlanközvetítői jutalék összegét igazoló számla / a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását maximum 1 évvel megelőzően vásárolt - az építés helyszínéül szolgáló - építési telek Áfá-val növelt vételáráról szóló igazolás / igazolás meg nem valósult lakásszerzésre kifizetett, és meg nem térült összegéről (számla/szerződés) / APEH igazolás az értékesítésből származó bevétel után megfizetett személyi jövedelemadóról;
 • A jegyzőnek az ingatlan bontását elrendelő vagy engedélyező határozata;
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, illetve a haszonélvező nyilatkozata, és lakcímkártyája, amennyiben a többlet-ingatlanban lakik;

Otthonteremtő lakáshitel jogszabályi (341/2011 Korm.rend.) feltételek teljesülése érdekében

 • Igazolás arról, hogy a támogatott személy - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel (ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van)
 • NAV igazolás arról, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása
 • Eladó magánokiratba foglalt nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy az eladástól számított 12 hónapon belül másik lakást kíván vásárolni (a nyilatkozat az adásvételi szerződésbe foglaltan is elfogadható)

Nem magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan igénylő esetén

 • Útlevél (amennyiben a személyi igazolványból nem derül ki az állampolgárság);
 • A származási ország ingatlan-nyilvántartást vezető országos hatáskörű szerve (hatósága) által kiállított - az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó - hivatalos irat és annak hiteles magyar nyelvű fordítása, amely igazolja, hogy az igénylőnek, házastársának, (bejegyzett) élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtagoknak származási országában nincsen lakástulajdona (kivéve ha az igénylő menekült személy vagy házaspárok illetve bejegyzett élettársak esetén, ha a házastárs vagy bejegyzett élettárs magyar állampolgár);
 • Regisztrációs igazolás, illetve állandó tartózkodási kártya vagy érvényes tartózkodási kártya, amely igazolja a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát (tartózkodási joggal rendelkező esetén);
 • Bejelentett szálláshely esetén bejelentőlap;
 • Bevándorlási engedély, amely igazolja a bevándorolt jogállást (bevándorolt esetén);
 • Letelepedési engedély, amely igazolja a letelepedett jogállást (letelepedett esetén);
 • Menekültkénti elismerésről szóló határozat, amely igazolja a menekült jogállást (menekült esetén);
 • Oltalmazottkénti elismerésről szóló határozat, amely igazolja az oltalmazott jogállást (oltalmazott esetén);
 • Hontalankénti elismerésről szóló határozat, amely igazolja a hontalan jogállást (hontalan esetén);
 • Vásárlási hitel esetén:
  • A megvásárolt ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, ha nem az a hitel fedezete
  • Adásvételi szerződés (előszerződés, adásvételi szándéknyilatkozat)
  • Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan vásárlása esetén
  • Eladói hitelkiváltás esetén: Cégszerűen aláírt banki nyilatkozat UniCredit formanyomtatványon (rögzített árfolyamon történő végtörlesztés esetén az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a rögzített árfolyamon történő végtörlesztés feltételeinek az Eladó megfelel)  
 • Építés esetén:
  • Építési telek tulajdoni lapja (értékbecslőnek átadandó)
  • Építési engedélyezési dokumentáció (jogerős építési engedély, műszaki leírás, tervrajz)
  • Felelős Műszaki Vezető/Kivitelező által ellenjegyzett költségvetés
  • Kivitelezővel kötött szerződés (opcionális!)
  • Ráépítési megállapodás a telektulajdonossal (amennyiben eltér a jövőbeli tulajdonostól) 
 • Korszerűsítés esetén:
  • Korszerűsítendő ingatlan tulajdoni lapja
  • Engedélyezési dokumentáció* (jogerős építési engedély, műszaki leírás, tervrajz)
   * A lakóingatlanok korszerűsítése általában nem engedélyköteles tevékenység, ezért itt értelemszerűen kell a dokumentumokat csatolni. Ekkor is szükség van azonban a korszerűsítés műszaki feladatainak részletes bemutatására 
  • Felelős Műszaki Vezető/Kivitelező által ellenjegyzett költségvetés
  • Kivitelezővel kötött szerződés (opcionális!)

II. Értékbecsléshez szükséges dokumentumok:

 • Az ingatlan(ok) hivatalos térképmásolata (családi házak, építési telek esetében)
 • Társasházi alapító okirat lakásra vonatkozó másolata (társasházi lakások esetében, amennyiben a tulajdoni hányad a tulajdoni lapon nincs feltüntetve)
 • Az ingatlan ügyfél által is elkészíthető alaprajza
 • Osztatlan közös tulajdon esetén a megosztási szerződés és vázrajz
 • Könnyűszerkezetes lakóépület esetén ÉMI/ETA/egyéb Minőségi Tanúsítvány
 • A Felelős Műszaki Vezető személyét igazoló irat, mint: Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékbe vételt igazoló érvényes okirat és Felelős Műszaki Vezető nyilatkozata arról, hogy valóban Ő felel az adott építkezésért, vagy önkormányzat felé bejelentő okirat arról, hogy ki az adott építkezés Felelős Műszaki vezetője

III. A hitel jóváhagyását követően benyújtandó dokumentumok:

 • Tulajdoni lap, amely igazolja, hogy a Zálogkötelezett tulajdonjoga az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre került és a UniCredit Bank Hungary Zrt önálló zálogjoga illetve ennek biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyen feltüntetésre került
 • A fedezetként felajánlott ingatlan vagyonbiztosítási / építés-szerelési biztosítási kötvénye, UniCredit Bank Hungary Zrt., mint kedvezményezett megjelölésével
 • Vásárlás esetén:
  • Az eladó nyilatkozata, amelyben hozzájárul a tulajdonjog átjegyzéshez
  • Az adásvételi szerződésben szereplő vételárról szóló számla (a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt)
 • Építés, Korszerűsítés esetén:
  • Az egyes részletek lehívására vonatkozó kérelem
  • A hitelcél jogszerű megvalósulását igazoló számviteli bizonylatok, nyilatkozatok
  • A hitelcél jogszerű megvalósulását igazoló használatbavételi engedély
  • A hitelcél jogszerű megvalósulását igazoló, az illetékes Fölhivatal által érkeztetett, épületfeltüntetési/változási vázrajz.
 • Páros Lakáshitel esetén:
  • A Fundamenta Lakáskassza ajánlat alapján megkötött előtakarékossági szerződés (visszaigazoló levél)
  • A vállalt havi LTP befizetésekre adott állandó átutalási megbízás
 • Egyéb dokumentumok
  • A fedezetként felajánlott ingatlan vagonbiztosítási kötvénye, UniCredit Bank Hungary Zrt., mint kedvezményezett megjelölésével
  • Lakcímkártya, amely igazolja az együttköltözők lakcím bejelentkezését;
  • Szálláshelyet igazoló bejelentőlap (hontalan esetén);
  • Az állami adóhatóság által hozott, a támogatással vásárolt ingatlan visszterhes vagyonszerzési illetékelőlege kiszabásáról vagy az illetékmentesség megállapításáról szóló határozat;
  • Tulajdoni lap, amely bontással való építés esetén igazolja, hogy a bontást követően a változtatási vázrajz a Földhivatalhoz benyújtásra került (bontással megvalósuló építés esetén)
  • Gyermek személyazonosító igazolványa vagy születési anyakönyvi kivonata, örökbefogadást, bírósági elhelyezést bizonyító okirat (amennyiben a hitel futamideje alatt gyermek(ek) születik(nek))