Eho-2013-2014 Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség - EHO 2013

2013. január 1-jétől

A járulékterhet nem viselő, szociális hozzájárulási adó alapját nem képező jövedelmek utáni általános mértékű egészségügyi hozzájárulás:

 

Az összevont adóalapba tartozó, az adó, adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem után

27%

 

A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §]* adóalapként meghatározott összege után

27%

 

A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege után

27%

Az általánostól eltérő mértékű egészségügyi hozzájárulás  

 

A béren kívüli juttatás [Szja tv. 71. §]* adóalapként meghatározott összege után

14%

 

Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő az átalányban megállapított jövedelme után

15%

 

A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevételi nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a bevétel 5%-a után

15%

 

A fizető vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély a tételes átalányadó,- ha e tevékenység alapján a magánszemély nem minősül a Tbj. szerinti egyéni vállalkozónak - alapulvételével

20%

A magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás a hozzájárulás fizetési felső határig**

 

 A vállalkozásból kivont jövedelem után (Szja tv. 68. §)

14%

 

 Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem után (Szja tv. 65/A. §)

14%

 

 Az osztalék (Szja tv. 66. §)***, vállalkozói osztalékalap (Szja tv. 49/C. §),

14%

 

Árfolyamnyereségből származó jövedelem után (Szja tv. 67. §)

14%

 

Ingatlan bérbeadásból származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után (Szja tv. 16. § (1) bekezdés) 

14%

 

Termőföld bérbeadásból származó adóköteles jövedelem után (Szja tv.17. § (4) bek) egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nincs.

 

 

*Egyes meghatározott juttatásnak minősül továbbá a munkáltató által a munkavállalónak, valamint a munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek az adóévben biztosított béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 500 ezer forintot, illetve az 500 ezer forintnak - a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló a jogviszonyban töltött napokkal - arányos összegét (éves keretösszeg) meghaladó része.

Ebben az esetben az egyes meghatározott juttatás utáni 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás összegét az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni, azzal, hogy a fizetési kötelezettséget csökkenti az ugyanazon alap után számított 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás.

 

** A hozzájárulás fizetési felső határ 450 000 forint.

*** Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást bármely EGT-államban működő, a tökepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama után.

A közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71. (EGK) sz. Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, másik tagállamban biztosított személy (az EGT–tagállamai mellett a Svájcban biztosított is) jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli mentességet a természetes személy az illetékes külföldi hatóság által kiállított, a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja.

 

Új szabályok

Az Szja tv. 28. § (2) bekezdése szerinti jövedelem után a jövedelmet szerző magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás mértéke 27 százalék, ha a jövedelem megszerzésének időpontja a lejárati szolgáltatással nem bíró, teljes életre (kizárólag halál esetére) szóló, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítás megkötésétől - de legkorábban 2013. január 1-jétől - számított 10 évet követő időpontra esik, akkor 14 százalék mértékű egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.

Az eho átvállalása

A Tbj. szerinti foglalkoztató a magánszeméllyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetését és bevallását, ha a magánszemély kifizetőnek nem minősülő külföldi személytől a foglalkoztatóval fennálló jogviszonyára tekintettel szerez jövedelmet. A fizetési és bevallási kötelezettség átvállalásának további feltétele a magánszemély nyilatkozata arról, hogy a kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja. Az átvállalt kötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató és a magánszemély egyetemlegesen felelnek.