Nyugdíj előtti álláskeresési segély összege 2013-2014

NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY

Joghely: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásól szóló 1991.évi IV. törvény 30. §-a
Az ellátás típusa: Pénzbeli
Az ellátás jövedelmi helyzettől független.
Leírás: Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. A NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY ÖSSZEGE: Az álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege (2013. évben 98.000 Ft 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. Ha a áradékalap az előbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összegét a járadékalap alapulvételével kell megállapítani. Az egy napra járó álláskeresési segély összege az előzőekben foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad része. AZ ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY AZ ÁLLÁSKERESŐ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA JOGOSULTSÁGÁNAK MEGSZERZÉSÉIG TERJEDŐ IDŐTARTAMRA FOLYÓSÍTHATÓ.
Az ellátásra jogosultak: Álláskereső személy
A jogosultság feltétele: NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY ILLETI MEG AZT A SZEMÉLYT, AKINÉL AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENÁLLNAK: a) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, b) a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítása időtartamát kimerítette vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt, és álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, és c) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a fent említett megszűnést követően három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort, és d) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és, f) korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.
Folyósítás: AZ ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ NAPJA az álláskeresési segély iránti kérelem benyújtásának napja. Amennyiben az álláskereső SZEMÉLYES ADATAIT A SZEMÉLYES JELENTKEZÉSÉT MEGELŐZŐEN – ELEKTRONIKUS LEVÉL ÚTJÁN KÜLDTE MEG, az álláskeresési segély folyósításának kezdő napja az adatoknak a kirendeltséghez történő megérkezésének a napja. MEGSZŰNIK AZ ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY FOLYÓSÍTÁSA ha az álláskereső : a) KÉRI, a kérelemben megjelölt időponttól, b) MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁRA VÁLIK JOGOSULTTÁ a jogosultság kezdő napjától, c) OKTATÁSI INTÉZMÉNY NAPPALI TAGOZATÁN FOLYTAT TANULMÁNYOKAT, a tanulói, hallgatói jogviszony kezdő napjától, d) MEGHALT, a halál bekövetkezését követő naptól, e) AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSI IDEJÉT FOLYÓSÍTÁSI IDEJÉT KIMERÍTETTE, a folyósítási idő utolsó napját követő naptól, f) OLYAN KÉPZÉSI LEHETŐSÉGET FOGAD EL, AMELYNEK SORÁN A MINDENKORI KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR ÖSSZEGÉT ELÉRŐ RENDSZERES TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜL, a támogatás folyósításának kezdő napjától. MEG KELL SZÜNTETNI AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁT, ha a) az álláskeresőt TÖRLIK A NYILVÁNTARTÁSBÓL, a nyilvántartásból való törlés napjától, b) az álláskereső KERESŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTAT, ÉS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉT ELMULASZTOTTA, a keresőtevékenység kezdő napjától, ha az nem állapítható meg, akkor a kereső tevékenység megállapításának napjától. SZÜNETEL AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSA: ha az álláskereső a) terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapítását jelenti be, b) előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, c) közfoglalkoztatás alatt d) keresőtevékenység időtartamára, függetlenül az időtartam mértékétől e) 90 napra, ha bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, f) ha az álláskereső az álláskeresési segély folyósítási ideje alatt álláskeresési járadékra szerzett jogosultságot, g) keresetpótló juttatásban részesül h) az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít. HA A SZÜNETELTETÉS OKA MEGSZŰNIK, ÉS A FELTÉTELEK TOVÁBBRA IS FENNÁLLNAK, AZ ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLYT A MEGÁLLAPÍTÓ HATÁROZATBAN FOGLALTAK SZERINT TOVÁBB KELL FOLYÓSÍTANI.
Az igény benyújtásának helye(i): Fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központjának lakcím szerint illetékes kirendeltsége
Az igény benyújtásának formája: Az ellátást a lakó,- tartózkodási hely, illetve értesítési cím szerint illetékes kirendeltségen lehet igényelni. 2013.01.01-től lehetőség van arra, hogy a kérelmező nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti kérelem benyújtási szándékát e-mailben jelezze a kirendeltség felé. Azonban az elektronikus levél nem minősül kérelemnek, azt továbbra is csak személyes megjelenés során nyújtható be.
Megjegyzés: FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ( az ellátásra való jogosultság szempontjából): ÁLLÁSKERESŐ : az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, ÉS a) oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és b) öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül c) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, ÉS elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, ÉS akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. MUNKAERŐ-PIACI JÁRULÉK ALAP: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. §-ának (3) bekezdése alapján: A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék mértéke 8,5 százalék. Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1,5 százalék. MUNKAVISZONY: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített – ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a hivatásos nevelő szülői jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya, – ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját –, fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya. ÖREGSÉGI NYUGDÍJKORHATÁR: a személyre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár (1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, - 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, 1953-ban született, a betöltött 63. életév, 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, 1955-ben született, a betöltött 64. életév, 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,- 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév).
Jogorvoslat: Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől számított TIZENÖT NAPON BELÜL fellebbezéssel élhet.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40%-nak alapul vételével kell megállapítani. Az egy napra járó nyugdíj előtti álláskeresési segély összege az előzőekben foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad része.

 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot.   

Mikor szűnik meg a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása? 

Ha az álláskereső:

  • kéri,
  • megváltozott munkaképességű személyek ellátására válik jogosulttá,
  • olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül,
  • oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat,
  • meghalt

                                 

Mikor kell megszüntetni a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítását?

Ha az álláskeresőt: 

  • törlik az álláskeresők nyilvántartásából