Munkanélküliek után járó támogatások 2015

Bér és járulék támogatások : A tartósan munkanélküliek munkavállalóvá válásával kapcsolatban a leggyakoribb, klasszikus támogatási mód az úgynevezett bértámogatás.

Ez a támogatási forma ösztönözni kívánja a munkaadókat arra, hogy munkaerőigényüket elsősorban a munkanélküliek közül elégítsék ki. A támogatás igénylése olyan munkaadóknál célszerű, akik előreláthatóan tartós foglalkoztatási lehetőségeket tudnak biztosítani a munkanélkülivé vált munkavállalók számára, továbbá akik egyszerre több munkanélküli foglalkoztatását tudják lehetővé tenni. Mindezt a jogalkotók foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásnak nevezik, és az Flt. mellett a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet szabályozza a kereteit.

Támogatási feltételek

Az Flt. szerint a munkaadó részére a munkavállaló munkabére 50-100 százalékáig terjedő mértékű támogatás nyújtható legfeljebb egyévi időtartamra, ha a munkáltató egyrészt vállalja a legalább hat hónapja - pályakezdőnél legalább három hónapja - munkanélküli személy foglalkoztatását a támogatás folyósítása alatti időtartamra, továbbá ezt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását úgy, hogy a folyósítás és a továbbfoglalkoztatás időtartama alatt munkaviszonyát rendes felmondással nem szünteti meg.

Másrészt a munkaadónak igazolnia kell, hogy a támogatott munkanélküli alkalmazását megelőző hat hónapban hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg.

Ennek a támogatásnak az igénybevételekor arra is figyelemmel kell lenni, hogy csak regisztrált, a munkaügyi központtal együttműködő, munkanélküli-járadékban vagy jövedelempótló támogatásban részesülő munkanélküli alkalmazásakor adható bértámogatás.

Az igénylés

A foglalkozás bővítését szolgáló támogatás iránti kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell a munkavégzés helye szerinti munkaügyi központhoz benyújtani. Amennyiben azonban a majdani munkavégzés helye és a leendő munkavállaló lakhelye nem ugyanahhoz a munkaügyi központhoz tartozik, akkor a munkavállaló lakhelye szerinti munkaügyi központhoz kell benyújtani a kérelmet.

A kérelmet a "Munkaerőigény - bejelentő lap" elnevezésű formanyomtatványon kell előterjeszteni. Ezen fel kell tüntetni minden olyan követelményt, amelyet a munkaadó elvár az általa megjelölt munkakör(ök) betöltőjétől. Különösen figyelni kell arra, hogy a kérelem benyújtásának dátuma megelőzze az alkalmazás, illetve a tényleges munkába állás napját. A kérelem mellé 30 napnál nem régebbi igazolást kell csatolni arról, hogy a bértámogatást igénylő munkáltatónak nincs adó-, társadalombiztosítási és egyéb köztartozása.

A munkaügyi központ ezen túlmenően kérheti a cégbejegyzésre vonatkozó iratokat, a társasági szerződést, aláírási címpéldányt, társadalombiztosítási törzsszámot és egyéb, a munkáltatóra vonatkozó adatot.