Fiatal gazda pályázat 2016/17: fiatal és kezdő gazdák támogatása és pályázati lehetőségei 2015-re

Kezdő és fiatal gazda pályázat, támogatások:

Várhatóan lesz 2016/17-ben is !

A támogatás célja

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

A támogatás jellege, mértéke

A fiatal gazdálkodók támogatásból a vissza nem térítendő támogatás 90%-át az MVH kifizeti, mely támogatás összege tetszőleges célra fordítható, mértéke az üzemeltetési időszak 4. évére vállalt üzemméret nagyságától függően...

 • 4 EUME - 6,99 EUME üzemméret között 20 000 euró (6 millió forint)
 • 7 EUME - 9,99 EUME üzemméret között 30 000 euró (9 millió forint)
 • 10 EUME üzemmérettől 40 000 euró (12 millió forint)

A támogatás euróban kifejezett összege a kifizetés évének 1. napján az Európai Központi Bank által meghatározott euró/forint árfolyamon kerül átváltásra.

A támogatás igénybevételének feltételei

A fiatal gazdálkodók támogatása abban az esetben vehető igénybe, ha a kérelmező

 • a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de 40. életévét még nem töltötte be;
 • a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály mellékletében meghatározott szakképzettségek legalább egyikével rendelkezik;
 • vállalja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet 5 éven keresztül egyéni vállalkozóként, valamint főtevékenységként végzi;
 • vállalja, hogy részt vesz az ÚMVP keretében szervezett képzésen;

A fiatal gazdálkodók támogatása nem vehető igénybe, ha a kérelmező a támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár-, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz, kivéve, ha

 • az AVOP 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot;
 • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007 FVM rendelet szerint adott be támogatási kérelmet és azt az MVH nem hagyta jóvá;
 • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 113/2009 FVM rendelet szerint adott be támogatási kérelmet és azt az MVH nem hagyta jóvá;
 • az egyéb jogcímre benyújtott pályázatát vagy támogatási kérelmét visszavonta.

 

A fiatal mezőgazdasági termelői minőséget a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságán működő Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) kérelemre állapítja meg, ha az ügyfél megfelel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) számú FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28/A. §-ában foglalt feltételeknek.

A fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő személyek az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások vonatkozásában – azok részletes feltételeit megállapító külön jogszabályokban rögzítettek szerint – a kérelem értékelése során többletpontokra, bizonyos esetekben pedig magasabb támogatási intenzitásra lehetnek jogosultak.

A fiatal mezőgazdasági termelői minőség önmagában tehát nem jelent támogatási jogosultságot, arra kizárólag egy külön jogcím kapcsán kiállított támogató határozattal együtt biztosít lehetőséget.

Az IH által történő megállapítás esetében a fiatal mezőgazdasági termelői minőség a kérelem benyújtásának napjától az azt követő év december 31. napjáig, de legkésőbb az ügyfél 40. életévének betöltéséig érvényes (hatályos).

Fontos megjegyezni, hogy az érvényesség vonatkozásában a „kérelem benyújtásának napja” alatt – tehát az IH megállapító határozata esetén a fiatal mezőgazdasági termelői minőség kezdeti időpontjaként – a kérelem postára adásának napját kell érteni, nem az érkeztetés dátumát.

A Vhr. 28/A. § (7) bekezdésében rögzítettek szerint a fiatal mezőgazdasági termelői minőség alapját képező határozatnak legkésőbb azon jogcímre vonatkozó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjától kell érvényesnek lennie, amely jogcím vonatkozásában az ügyfél érvényesíteni kívánja a fiatal mezőgazdasági termelői minőségét.

Az IH közvetlen tájékoztatást nyújt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak a fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő személyekről.

 1. A benyújtás menete

A fiatal mezőgazdasági termelői minőség iránti kérelmet a Miniszterelnökség – Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának részére – 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. címre – postai úton kell benyújtani, a következő felirattal a borítékon: "Fiatal mezőgazdasági termelői minőség". A kérelem benyújtása folyamatos. Hiánypótlásra történő felhívás esetén, annak szintén postai úton szükséges eleget tenni.

A fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapítása iránt benyújtott kérelmet kizárólaga benyújtás időpontjában hatályos, az umvp.kormany.hu honlapon közzétett és megfelelően kitöltött formanyomtatványon áll módjában elfogadni az IH-nak, amely tartalmazza az ügyfél:

-        természetes személyazonosító adatait,

-        lakóhelyét,

-        adóazonosító jelét vagy adószámát,

-        egyéni vállalkozói igazolvány számát vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát vagy őstermelői igazolvány számát,

-        elérhetőségére vonatkozó adatot,

-        az adatai felhasználásához való hozzájárulását,

-        aláírását,

-        Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által megadott regisztrációs számát (amennyiben az rendelkezésre áll).

 

A kérelem mellékleteként csatolni kell:

-        az érvényes őstermelői*, vagy az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány másolatát,

-        papír alapon és elektronikus adathordozón (például CD-n) az üzleti tervet (amely mintája a hozzá tartozó kitöltési útmutatóval az umvp.kormany.hu honlapon elérhető),

-        a végzettséget igazoló okirat másolatát (lásd még III-as pont).

A Vhr. vonatkozó mellékleteiben nem szereplő végzettség csatolása esetén – a végzettség elfogadhatóságának megállapítása érdekében – a leckekönyv, illetve más, a végzettség megszerzéséhez szükséges tantárgyi, valamint egyéb tanulmányi követelményeket tartalmazó hiteles dokumentum másolatát is csatolni szükséges.

* Kizárólag az olyan adott adóévre érvényesített (hatályosított) őstermelői igazolvány fogadható el, amely a vonatkozó adóévre kiadott értékesítési betétlappal és a benyújtáskor fennálló állapotot tükröző, hitelesített adatnyilvántartó lappal rendelkezik. Az őstermelői igazolványnak teljes körűen rendelkeznie kell az érvényességi kellékekkel, tartalmaznia szükséges a jogszabályban előírt adatokat, többek között a gazdaság adatait (kiállítás idejétől függően), az értékesítésre szánt termékek körének felsorolását, valamint a kiadmányozó hatóság bélyegzőjét és képviselőjének aláírását. Az őstermelői igazolvány kiállításának szabályait, tartalmi kellékeit részletesebben a 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet rögzíti.

A dokumentumokat egy példányban kell benyújtani, amelyek közül a hivatalos iratok másolatait a kérelmezőnek az aláírásával és az aláírás dátumával kell ellátnia, igazolva az eredeti iratokkal való egyezést. A rosszul látható vagy olvashatatlan dokumentumokat nem áll módjában az IH-nak elfogadni.

 1. Az elbírálással összefüggő, valamint egyéb információk

A fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapításához a II. pontban részletezettek teljesítésén túl az alábbi feltételeknek kell megfelelnie a kérelmezőnek:

-        a kérelem benyújtásának időpontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be,

-        mezőgazdasági termelői tevékenységet végző őstermelő vagy egyéni vállalkozó,

-        a Vhr. 5/a. számú mellékletben felsorolt szakképesítések, illetve az 5/b. számú mellékletben felsorolt felsőfokú végzettségek legalább egyikével rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, illetve honosított, külföldön szerzett bizonyítványt és oklevelet is**,

-        az üzleti tervnek a Vhr. 6. számú melléklete szerinti értékelése során legalább 35 pontot elért.

A Vhr. vonatkozó mellékleteiben nem szereplő végzettségek elfogadásáról az IH a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapításáról szóló határozatában dönt, amelynek során a vonatkozó szakmai követelményrendszer vizsgálata alapján a mezőgazdasági termeléshez kötődő végzettségek kerülnek elfogadásra.

** A végzettség, szakképzettség igazolására kizárólag állam által elismert oklevél vagy bizonyítvány alkalmas, arról szóló tanúsítvány vagy igazolás – ide értve a felsőoktatási törvény alkalmazásában vett végbizonyítványt (abszolutóriumot) is – nem elfogadható.

A kérelem elbírálására az IH-hoz történő érkeztetéstől számítva, a közigazgatási eljárási törvény általános ügyintézési határideje szerint kerül sor. A feltételeket teljesítő ügyfél részére az IH fiatal mezőgazdasági termelői minőséget megállapító határozatot állít ki, amelyet postai úton az ügyfél részére megküld.


A kérelem benyújtásánál ügyelni kell arra, hogy valamennyi, a Vhr.-ben előírt dokumentum csatolására sor kerüljön. Az esetleges hiányosságok pótlására az IH végzésben felhívja az ügyfelet, amelyet az abban meghatározott határidőben teljesíteni kell. Ha az adott hiányosságot az ügyfél a megadott határidőn belül nem pótolja, újabb hiánypótlás biztosítására nincsen lehetőség és az eljárás megszüntetésre kerül. A kérelem feldolgozásának és a fiatal mezőgazdasági termelői minőségről szóló döntés meghozatalának idejébe nem számít bele a hiánypótlás időtartama.

 

IV. Gyakori kérdések

Az alábbiakban néhány gyakori kérdés és az azokra adott válaszok kerülnek ismertetésre.

Kérdés

Elegendő a szükséges dokumentumok egyszerű másolatát benyújtani?

 

Válasz

Igen, de kérjük, hogy a dokumentumok másolatait lássa el aláírásával és az aláírás dátumával, amellyel igazolja az eredeti iratokkal való azonosságot, valamint tartalmuk valódiságát.

 

Kérdés

Az esetlegesen megszerzett "fiatal mezőgazdasági termelői minőség", ha a 40. évet betöltöm utána is fennáll-e vagy automatikusan megszűnik?

 

Válasz

A megállapított minőség a 23/2007-es FVM rendelet 28/A § (6) bekezdés a) pontja szerint automatikusan hatályát veszíti, ha az ügyfél betölti 40. életévét.

 

Kérdés

Olyan mezőgazdasági őstermelő esetében, aki nem önállóan végzi őstermelői tevékenységét és a közös őstermelői igazolványban, mint családtag szerepel, nyújthat-e be kérelmet a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésére?

 

Válasz

Ha közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezik és fel van tüntetve, mint őstermelő, akkor a kérelem benyújtásával kezdeményezheti a minőség megszerzését.

 

Kérdés

Van őstermelői igazolványom, de a fiatal mezőgazdasági termelői minősítést betéti társaság beltagjaként szeretném igénybe venni, mert eddig is a Bt. nevében történtek a beruházások. Lehetséges-e, hogy az őstermelőként megszerzett fiatal mezőgazdasági termelői minőségből származó előnyöket a Bt. tagjaként érvényesítsem az adott támogatás igénylésekor?

 

Válasz

A fiatal mezőgazdasági termelői minőséggel járó többletjogosultságot kizárólag mezőgazdasági termelő tevékenységet végző egyéni vállalkozó vagy őstermelő veheti igénybe saját jogon. A Bt. (vagy egyéb gazdasági társasági forma) a minőségből eredő többletjogosultságra tehát nem jogosult.

 

Kérdés

Abban az esetben, ha valaki sikeresen pályázott az elmúlt években a "Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatás"-ára az AVOP keretében, kell-e kérelmeznie fiatal mezőgazdasági termelői minőséget?

 

Válasz

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 2006-ban lezárásra került, 2007-2013-ig terjedő időszakban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) szerint lehet támogatásokat igényelni, az AVOP idején megszerzett fiatal gazda támogatási jogosultság alapján nem állapítható meg az ÚMVP keretében értett fiatal mezőgazdasági termelői minőség.

 

Kérdés

Van-e lehetőség és hogyan a fiatal mezőgazdasági termelői minőség meghosszabbítására?

 

Válasz

A fiatal mezőgazdasági termelői minőség hatályának (érvényességi idejének) lejártát követően, annak meghosszabbítására nincsen lehetőség. A minőség újbóli megszerzéshez ismételten megállapítás iránti kérelmet kell benyújtani. A kérelem ilyen módon megismételt benyújtásánál célszerű az üzleti terv – minden részére kiterjedő – aktualizálása is.

 

Kérdés

A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján kapott támogatási határozat alapján is megszerezhető a fiatal mezőgazdasági termelői minőség?

 

Válasz

A 23/2007 (IV.17.) FVM rendeletben meghatározottak szerint volt lehetőség az induló támogatások kapcsán fiatal mezőgazdasági termelői minőséget szerezni. A 34/2014. (IV. 4.) VM rendeletet megelőző jogcímrendeletek alapján keletkezett minőségek azonosan 2013. december 31. napjáig voltak hatályosak, azóta csak IH általi megállapítás alapján biztosítja a jogszabály a minőség megszerzését.

 

Kérdés

Nyelvvizsga hiányában is elfogadható a felsőfokú „végzettség”?

 

Válasz

Nem, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján végzettség igazolására kizárólag oklevél szolgálhat, amelyet a hatályos jogszabályok alapján nyelvvizsga hiányában nem adhatnak ki a felsőoktatási intézmények.

 

Kérdés

Családi gazdálkodásról szóló határozat alkalmas az őstermelői minőség igazolására a minőség megszerzése szempontjából?

 

Válasz

Nem, a családi gazdálkodói nyilvántartásba vétel követelményei nem feleltethetőek meg a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapítása érdekében bekért őstermelői igazolványhoz rendelt feltételeknek.

 

V. Kapcsolatfelvétel, tájékozódás

A fiatal mezőgazdasági termelői minőséggel kapcsolatos egyéb kérdésekben érdeklődhet a fiatalgazdaminoseg@vm.gov.hu e-mail címen, vagy a Miniszterelnökség – Agrár-vidékfejlesztési programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának munkatársánál a +36 (1) 795 6986telefonszámon.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az egyes kérelmekkel összefüggésben tájékoztatást kizárólag az ügyfél, vagy írásos dokumentummal igazolt meghatalmazottja részére van lehetőségünk adni. Az ügy érdemére, az eljárás kimenetére vonatkozó információ azonban számukra is csak az eljárás befejezésével nyújtható.

A kérelem benyújtásához szükséges kérelem-formanyomtatvány, üzleti terv minta, valamint egyéb dokumentumok elérhetőek a http://umvp.kormany.hu/ weboldal „Fiatal gazda minőség” menüpontja alatt.

Könyvelés és Pályázatok írása