Elektronikus vámáru nyilatkozat 2013/2014

1. Mi a teendő a 2006/112/EK irányelv hatálya alá tartozó területre történő kiszállítás esetén?
2012.07.03.

Mivel a Közösség vámterülete nem fedi teljesen a Közösség adójogi értelemben vett területét (azaz azt a területet, mely a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK tanácsi irányelv alapján belföldnek minősül), ezért külön figyelmet érdemel az az eljárás, mely akkor követendő, ha Magyarországról árut szállítanak ki a fenti irányelv hatálya alá nem tartozó területekre, melyek a vámterületnek részét képezik.

Ezen területek az alábbiak:

a) Athos-hegy (GR);
b) Kanári-szigetek (ES);
c) a francia tengerentúli megyék (FR);
d) Aland-szigetek (FI);
e) Csatorna-szigetek (GB),

A közösségi áruk vámterületről történő kiviteléhez a 2006/112/EK irányelv rendelkezései szerint ugyanazon vámjogi rendelkezéseket kell alkalmazni, mintha az árukat a Közösség vámterületén kívülre szállítanák. Így az alakiságok teljesítése során vámáru-nyilatkozatot kell használni, melyet alapvetően ugyanúgy kell kitölteni, mint a kiviteli vámeljárások esetében, de a helyzet speciális jellegét az 1. rovat első alrovatában a „CO” kóddal kell jelölni. A szóban forgó ügyletek szabályszerű lebonyolításának biztosítása érdekében az ilyen közösségi árukat tartalmazó szállítmányokat - a „kivitel” lezárását követően - belső árutovábbítás alá kell vonni.

Fontos kiemelni, hogy bizonyos esetekben szükséges lehet az áruk közösségi helyzetének igazolása is. A KV-VHR. 315. cikk (2) bekezdése értelmében a Közösség vámterületének ezen részére vagy részéről küldött áruk esetén, a közösségi helyzet bizonyítékául a rendeltetési helyen, a T2LF okmány - és nem T2L okmány! - bemutatása szolgál.

2. Mely esetekben szükséges önálló kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat?
2012.07.03.
  • Harmadik országból érkező áruk átmeneti megőrzés alá kerülnek, majd – az átmeneti megőrzést követően– újrakivitelre kerül sor, melyhez külön vámáru-nyilatkozat nem szükséges.

  • az áruk másik tagállamba történő kiszállítására T2L fedezete mellett kerül sor, belső árutovábbítási eljárás alkalmazása nélkül,

  • az árutovábbítási vámáru-nyilatkozat nem tartalmazza a biztonsági és védelmi célú adatokat, és az áruk harmadik országba történő kivitelére kerül sor.

  • a 1186/2009/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti háztartási célú ingóságok, valamint azok a raklapok, konténerek, valamint közúti, vasúti, légi, tengeri és belvízi szállítóeszközök, amelyek szállítása fuvarozási szerződés alapján történik, függetlenül attól, hogy a felsorolt árukra szóbeli vámáru-nyilatkozat is adható, vagy a vámáru-nyilatkozat benyújtására egyéb módon is sor kerülhet.