Genertel kötelező biztosítás kalkulátor 2014-Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás átkötés Genertel árak, tarifák 2014

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

 • Kötelező biztosítás, KGFBKötelező biztosítását telefonon, vagy online bárhol kényelmesen megkötheti.
 • A Genertel 24 órában rendelkezésére áll a www.genertel.hu-n, illetve hétfőtől péntekig, 8.00-20.00 között a 06 (1) 288 0000-ás telefonszámon nemcsak kötésre, hanem kárügyintézésre is.
 • Könnyen, pár perc alatt kiszámolhatja KGFB díját egyszerűsített online kötelező biztosítás kalkulátorunk segítségével!
 • A Genertel Biztosító Zrt. a Generali csoport tagja, így cégünk megbízható, stabil háttérrel rendelkezik.

 

Milyen esetekben lehet szüksége kötelező biztosításra?

 • Biztosító váltás évfordulóra - ha egy olcsóbb, vagy jobb kötelező biztosításra szeretné lecserélni a jelenlegit évforduló váltáskor. 
 • Gépjárművásárlás - új, vagy használt gépjármű vásárlása miatt kötelező biztosításra van szüksége azonnal.
 • Kötelező biztosítása érdekmúlás miatt megszűnt - pl.: üzemben tartó változás, a gépjármű forgalomból történő kivonása, szerződés szünetelés miatt.
 • Kötelező biztosítása díjnemfizetés miatt megszűnt - korábbi biztosítója díjnemfizetés miatt megszüntette előző KGFB szerződését
 • Kötelező biztosítása közös megegyezéssel megszűnt - az előző KGFB szerződése közös megegyezéssel szűnt meg. 

 

Mikortól válik érvényessé kötelező biztosítása?

Kötelező biztosítása életbelépésének idejét Ön határozhatja meg. Akár azonnal, az online, vagy telefonos szerződéskötést követően, vagy egy későbbi időpontban, amelyet Ön jelöl ki a szerződéskötési folyamat során.

Letölthető dokumentumok

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjtarifa

A Genertel Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája
Hatályos: 2013.10.01-től

A Genertel Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája
Hatályos: 2013.04.02-tól

A Genertel Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája
Hatályos: 2013.01.01-től

A Genertel Biztosító Zrt. 2012. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjai.
Hatályos: 2012.01.01-től

A Genertel Biztosító Zrt. 2011. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjai.
Hatályos: 2011.01.01-től

A Genertel Biztosító Zrt. 2010. évi gépjármű felelősségbiztosítás díjai.
Hatályos: 2010.01.01-től


Szerződési feltétel és ügyféltájékoztató


A Genertel Biztosító Zrt. 2013 évi Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója

Nyomtatványszáma: 15469
Hatályos: 2013.01.01-től
Tartalma:

 • 2013. évi KGFB feltételeit és ügyféltájékoztatóját
 • Genertel miniCasco Extra kiegészítő biztosítások különös feltételei
 • Lopás Casco kiegészítő biztosítás különös feltételei
 • Bonus Védelem kiegészítő biztosítás különös feltételei
 • Genertel Assistance szolgáltatás különös feltételei
 • Járműben Ülők Balesetbiztosítása kiegészítő biztosítás különös feltételei


A Genertel Biztosító Zrt. 2012 évi Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója
Nyomtatványszáma: 14965B
Hatályos: 2012.07.04-től
Tartalma:

 • 2012. évi KGFB feltételeit és ügyféltájékoztatóját
 • Genertel miniCasco EXTRA kiegészítő biztosítás különös feltételeit
 • Genertel Assistance Silver Plus szolgáltatás feltételeit


A Genertel Biztosító Zrt. 2012 évi Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója
Nyomtatványszáma: 14965A
Hatályos: 2012.01.01-től
Tartalma:

 • 2012. évi KGFB feltételeit és ügyféltájékoztatóját
 • Genertel miniCasco EXTRA kiegészítő biztosítás különös feltételeit
 • Genertel Assistance Silver Plus szolgáltatás feltételeit


A Genertel Biztosító Zrt. 2012 évi Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója

Nyomtatványszáma: 14965
Hatályos: 2012.01.01-től
Tartalma:

 • 2012. évi KGFB feltételeit és ügyféltájékoztatóját
 • Genertel miniCasco EXTRA kiegészítő biztosítás különös feltételeit
 • Genertel Assistance Silver Plus szolgáltatás feltételeit

A Genertel Biztosító Zrt. 2011 évi Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója
Hatályos: 2011.06.15-től
Tartalma:

 • 2011. évi KGFB feltételeit és ügyféltájékoztatóját
 • Jogvédelmi Biztosítás feltételeit
 • Gépjármű-felelősség Assistance szolgáltatás feltételeit
 • Minicasco biztosítás különös feltételeit


A Genertel Biztosító Zrt. 2011 évi Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója
Hatályos: 2011.04.01-től
Tartalma:

 • 2011. évi KGFB feltételeit és ügyféltájékoztatóját
 • Jogvédelmi Biztosítás feltételeit
 • Gépjármű-felelősség Assistance szolgáltatás feltételeit
 • Minicasco biztosítás különös feltételeit


Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató 2011.
KGFB 2011 Feltételek és Ügyféltájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató 2009-2010
Feltételek és Ügyféltájékoztató

Assistance szolgáltatás feltételei
Assistance tájékoztató


Kapcsolódó jogszabályok


Kormányrendelet a gépjármű üzemben tartójának kötelező-felelősségbiztosításáról.
190/2004. (VI.8.) Kormány rendelet

A Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzata.
Kárrendezési szabályzat

Kormányrendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól
21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

Kormányrendelet a kötelezo gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról
20/2009. (X.9.) PM rendelet

Törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
2009. évi LXII. törvény

Pótlap kötelező gépjármű – felelősségbiztosítási szerződéshez
Pótlap

A magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról
34/2009. (XII.22.) PM rendelet


Egyéb dokumentumok:

Biztosítási titok minden olyan - államtitoknak nem minősülő-, a biztosító és az általa megbízott biztosításközvetítő (biztosítási ügynök) rendelkezésére álló adat, amely a biztosító és biztosításközvetítője egyes ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a biztosító a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (biztosítási törvényben) 155. § (1) bekezdésében meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

 

A biztosítási törvény alapján a biztosító és biztosításközvetítője az ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítási törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Az ettől eltérő célból végzett adatkezelést a biztosító, és megbízott biztosításközvetítője csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

Az adatkezelés szempontjából ügyfélnek minősül a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá az is, aki a biztosító számára szerződési ajánlatot tesz.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha az ügyfél vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásbeli felmentést ad, ha a biztosítási törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn, továbbá, ha az adatátadás (adattovábbítást) a biztosítási törvény értelmében nem jelenti a biztosítási titok sérelmét.

 

A Genertel Biztosító Zrt. mint adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, így különösen védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Társaságunk megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Genertel Biztosító Zrt. az érintett ügyfelek kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Társaságunk a tájékoztatást csak a törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Az érintett ügyfelek tájékoztatása alapján Társaságunk helyesbíti a valóságnak nem megfelelő személyes adatokat.

 

A Genertel Biztosító Zrt. www.genertel.hu honlapján közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, domain neve (URL), a látogatás időpontja, megtekintett oldalak.

Ezeket az adatokat Társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére használja fel, és az adatokat a feldolgozást követően megsemmisíti.

Bizonyos oldalak megtekintéséhez, illetőleg szolgáltatások igénybevételéhez az érintett felhasználó személyes adatai szükségesek. Társaságunk csak azokat a személyes adatokat kezeli, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, továbbá az adatkezelés a cél megvalósulásához szükséges ideig tart.