Aktív korúak ellátása 2015 azaz szoc segély

Aktív korúak ellátása - A jogosultak köre, az, aki aktív korú:
- nem foglalkozatott személy,
- egészségkárosodott személy,
- a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személy
- állástalan és legalább 40%-ban egészségkárosodott (helyi rendelet alapján)
feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.
A megélhetés akkor nem biztosított, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át, és vagyona nincs.

Nem foglalkoztatott személy az, akinek:
- álláskeresési támogatása megszűnt az igénylés benyújtását megelőző 12 hónapon belül,
- kérelmének benyújtását megelőző két éven belül a munkaügyi központtal legalább egy év időtartamban együttműködött,
- az ápolási díj, GYES, GYET, rendszeres szociális járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, átmeneti járadék, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött,
és keresőtevékenységet nem folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a.

Egészségkárosodott személy:
- akinek munkaképesség csökkenése a 67%-ot, vagy
- egészségkárosodásának mértéke az 50%-ot eléri, vagy
- fogyatékossági támogatásban,
- vagy vakok személyi járadékában részesül.
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül rendszeres szociális segélyre jogosult.

Rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő állástalan személy:
- az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, rendszeres szociális segélyre jogosult.
A rendszeres szociális segély összege egyénenként változó, a család jövedelme a családi jövedelemhatárig kerül kiegészítésre, a segély összege azonban nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összegének járulékokkal csökkentett összegének a 90%-át.

Állástalan és legalább 40%-ban egészségkárosodott (helyi rendelet alapján)
Az a nem foglalkoztatott állástalan személy, aki azon feltételeken túl legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 60%-os mértéket.
A kérelemhez mellékelni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságának a legalább 40%-os mértékű egészségkárosodásáról, illetve a legfeljebb 60%-os egészségi állapotról készült szakvéleményét.
Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Kivéve, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.

Az igénylés feltétele:
- Kérelem benyújtása.

A kérelem mellékletei:
- a munkaügyi központ igazolása (nyilvántartásban szerepel-e, együttműködési napok száma az elmúlt két éven belül,  álláskeresési támogatás megszűnéséről vagy elutasításáról a határozat)
- vagyonnyilatkozat: kérelmező és családtagjainak vagyonáról
- hivatalos jövedelemigazolás a családtagoktól a kérelem benyújtását megelőző  hónapról
- a nagykorú családtagnak és kérelmező házas- vagy élettársának is alá kell írni a kérelmet
A kérelem elbírálása során a fenti jogosultsági feltételek mellett a jövedelmi és vagyoni helyzetet vizsgálni kell, az eljárás során környezettanulmány készül.
Az aktív korúak ellátásában részesülő személy egészségügyi szolgáltatásra jogosult.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente, a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot kétévente hivatalból felülvizsgáljuk.

Amennyiben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy a jogosultság fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban – a jogszabály által előírt – keresőtevékenységet, vagy munkaerő-piaci programban, vagy legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben való részvételt igazolni nem tud, az ellátásra való jogosultság felülvizsgálatát követően foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem jogosult!

Kérelem mellékletei:
1) A család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat
- A kereső családtagoknak a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről igazolás (táppénz, GYES, GYED is),
- Nem rendszeres jövedelem (vállalkozó) esetén az előző 12 hónap jövedelméről igazolás,
- Nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint a legutolsó nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat. (Az értesítőt évente csak egy alkalommal kell becsatolni),
- Álláskeresők esetében az álláskeresési ellátást megállapító határozat fénymásolata, és az utolsó csekkszelvény. Álláskeresési ellátás megszűnése esetén a megszüntető határozat másolata,
-Nyilatkozat alkalmi munkából származó jövedelemről (a kérelem beadását megelőző 12 hónapra vonatkozóan),
- Rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban részesülőknél az utolsó postai csekkszelvény.
2) Ha a családban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, esetlegesen igazolás az árvaellátásról (özvegyi nyugdíjról is!).
3) 16 éven felüli gyermek(ek) az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról, egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről is.
4) Ha a kérelmező elvált, a válásról, gyermek elhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás megindításáról, illetve a végrehajtásról szóló jegyzőkönyv fénymásolata. Igazolás a tartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, vagy nyilatkozat).
5) Folyószámlával rendelkezők esetén igazolás a számlaszámról, vagy folyószámla kivonat
másolata (amennyiben arra kéri az utalást)
6) Albérletben élőknél Albérleti szerződés fénymásolata.
7.) Munkaügyi Központ kirendeltségétől
- igazolás arról, hogy álláskeresési ellátásra nem jogosult;
- értesítés vagy határozat az álláskeresési ellátás megszűnéséről, illetve az álláskereső juttatás iránti kérelem elutasításáról;
- juttatásban nem részesült álláskereső esetén igazolás, hogy az elmúlt kettő évben legalább egy évig együttműködött.