Önkormányzati segély 2015 - Budapest ! Feltételek, részletek a segélyekkel kapcsolatban

Önkormányzati segély (volt Átmeneti segély)

Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy-, család részére, a rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén, átmeneti segélyt állapíthat meg.
Az átmeneti segély összegének megállapítása során a Polgármesteri Hivatal figyelembe veszi a kérelmező háztartásában élők jövedelmi viszonyait.

Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek (családnak), amelynek valamely tagja vagyonnal rendelkezik, kivéve az előre nem látható okból kifolyólag létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyeket (családokat). Nem minősül rendkívüli élethelyzetnek a rendszeresen vagy tartósan fennálló létfenntartást veszélyeztető élethelyzet.

Átmeneti segély annak a családnak adható, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

Egyedülálló személy, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, illetve ha a családban valamely családtag tartós betegsége áll fenn, indokolt esetben átmeneti segély nyújtható akkor is, ha az egy főre jutó jövedelem a fent említett mértéket meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.

Egyedül élő személynek átmeneti segély nyújtható akkor is, ha jövedelme a fent említett mértéket meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220 %-át.

Egyedül élő nyugdíjasnak átmeneti segély nyújtható akkor is, ha jövedelme a fent említett mértéket meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 240 %-át.

Átmeneti segély négy alkalommal adható annak a háztartásnak, ha a tárgyévben

a) tagjai közül senki nem vett igénybe

aa) lakásfenntartási támogatást, rendszeres lakhatási támogatást, ápolási díjat, aktív korúak ellátását,

ab) adósságcsökkentési támogatást, vagy

b) tagjai közül valakinek az aa) pontban meghatározott ellátási formára való jogosultsága három hónapot meg nem haladóan állt vagy áll fenn.

Egy évben legfeljebb három alkalommal nyújtható átmeneti segély annak a háztartásnak, melynek tagjai közül valaki részére a tárgyévben adósságcsökkentési támogatást, vagy három hónapot meghaladóan ápolási díjat, aktív korúak ellátását, lakásfenntartási támogatást állapítottak meg.

Egy évben két alkalommal részesülhet átmeneti segélyben az a háztartás, melynek tagjai közül valakinek a tárgyévben három hónapot meghaladóan rendszeres lakhatási támogatásra való jogosultsága fennáll vagy fennállt, függetlenül attól, hogy a háztartás tagjai közül valaki a tárgyévben részesül, részesült-e az előző pontban felsorolt ellátások valamelyikében.

Átmeneti segély évente négy alkalommal adható annak a háztartásnak, melynek tagjai közül senki nem vett igénybe a tárgyévben lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, rendszeres szociális segélyt, adósságcsökkentési támogatást.

Átmeneti segélynek minősül a rendszeresen folyósított átmeneti segély (adósságcsökkentéshez, vagy gyógyszertámogatáshoz) és a méltányossági jogkörben megállapított átmeneti segély is.

Méltányossági jogkör:
- Fent leírt feltételek fennállása esetén, indokolt esetben a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság magasabb összegű átmeneti segélyt állapíthat meg annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető helyzetbe került, vagy elemi kárt szenvedett.
- A Képviselő-testület külön kérelemre évente egy alkalommal – azon kérelmező személy vagy család részére, akiknek segélykérelmét mind első-, mind másod fokon érdemi okból már egyszer elutasították – átmeneti segélyt állapíthat meg, jövedelemhatártól függetlenül.

Kérelem – nyomtatvány