Csok 2017 - családi otthonteremtési kedvezmény feltételei 2017

Csok 2017 - családi otthonteremtési kedvezmény feltételei 2017

A kedvezmény célja:

A Családok Otthonteremtési Kedvezmény (csok) nyújtását az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.(II.10.) kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza

A kedvezménnyel érintett lakáscél meghatározása: csok-2016-bucsu.png

A Családok Otthonteremtési Kedvezménye igényelhető:

 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező újlakás építéséhez (bekerülési költség megfizetéséhez),
 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.
 • A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt. a további építésre (bekerülési költség megfizetéséhez).

A kedvezmény igénybevételére vonatkozó feltételek:

Családok Otthonteremtési Kedvezménye igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző

 • vér szerinti, vagy örökbefogadott gyermeke, vagy gyámsága alatt álló eltartottja után, vagy
 • a fiatal házaspár - meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén.

A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül:

 • a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és

- a 25. életévét még nem töltötte be vagy
- a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

A kedvezmény mértéke:

Eltartott gyermekek számától (meglévő és vállalt) függően:

 • egy gyermek esetén: 600.000 Ft
 • két gyermek esetén: 2.600.000 Ft
 • három vagy több gyermek esetén: 10.000.000 Ft

A kedvezmény összegének meghatározásához valamennyi eltartott (meglévő, vállalt) gyermeket - beleértve azokat a gyermekeket is, akik után már vettek igénybe vissza nem térítendő állami támogatást - figyelembe kell venni. Ha már vettek igénybe korábban valamely gyermek után vissza nem térítendő állami támogatást, ebben az esetben a korábban igénybe vett állami támogatás és a most igénybe vehető támogatás különbözete igényelhető.
Élettársak esetén az eltartott gyermekek számának meghatározásakor figyelembe kell venni a Korm. rendelet ide vonatkozó szabályait.

A kedvezmény igénylésének személyi feltételei:

 • A Családok Otthonteremtési Kedvezményét igényelhetik magyar állampolgár illetve a Korm. rendelet 5.§-ban megjelölt természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglévő eltartott gyermekeik után, továbbá fiatal házaspárok – legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét - vállalt gyermekeik után.
 • Házastársak és élettársak együttes igénylőként igényelhetik.
 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság 18-as pontban foglaltakban nem állapította meg, vagy amennyiben megállapította, az ehhez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylő (büntetőjogi felelőssége tudatában) magánokiratban nyilatkozik, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

A kedvezmény általános igénylési feltételei:

 • Az igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie, melyet 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolni.
 • Az igénylőnek, kivéve, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy saját maga – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél - bejelentett, 3 vagy több (meglévő illetve vállalt) gyermek esetén minimum 2 éve, egyéb esetben minimum 180 napja fennálló (legfeljebb 30 napos megszakítással), folyamatos TB jogviszonnyal rendelkezik – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás keretében tanulmányokat folytat. 3 vagy több (meglévő illetve vállalt) gyermek esetén a benyújtást közvetlen megelőző 180 napnak, az igénylő kereső tevékenysége alapján biztosított jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie a magyar társadalombiztosítási rendszerben.
 • A kedvezménnyel érintett lakás hasznos alapterülete el kell, hogy érje az eltartott és/vagy vállalt gyermekek számától függő minimális hasznos alapterületet.

Lakás esetén:

  • egy gyermek esetén: 40 nm-t
  • két gyermek esetén: 50 nm-t
  • három vagy több gyermek esetén: 60 nm-t

Egylakásos lakóépület esetén:

  • egy gyermek esetén: 70 nm-t
  • két gyermek esetén: 80 nm-t
  • három vagy több gyermek esetén: 90 nm-t
 • Új lakás vásárlása vagy építése esetén az új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.
  Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az előző bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.
  Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.
  Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Az igénylő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakás vagy lakóépület vonatkozásában elidegenítésiés terhelési tilalom lejártáig (10 év)
  • haszonélvezeti jog vagy használati jog nem terheli,
  • ezen időtartam idejére a lakás mindazon személyek lakóhelye, akikre vonatkozóan a kedvezmény nyújtása történt. A lakóhely létesítését lakás vásárlása, építése esetén a kedvezménycél megvalósulását követő 30 napon belül lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.
 • Az igénylő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakásban - az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig életvitelszerűen kíván tartózkodni.
 • Az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy saját és gyermekei adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság vagy hontalan jogállás, lakcím, értesítési cím, személyazonosító és adóazonosító jel), valamint a kedvezményre vonatkozó információkat a kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet felhasználja és továbbítsa a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal), a Kincstár, valamint, az állami adóhatóság részére.
 • Az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság és a hitelintézet a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is – ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a Kormányhivatalt hivatalból értesítse.
 • A hitelintézet által elfogadott lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • Ha a lakás vásárlásához vagy építéséhez kölcsönt is igényel, akkor a Családok Otthonteremtési Kedvezménye csak akkor igényelhető, ha a bankhitelképesnek minősíti az igénylőt a kölcsön felvételéhez.

A kedvezmény további igénylési feltételei új lakás építése esetén:

 • A kedvezmény iránti kérelem a használatba vételi engedély kiadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően kerül benyújtásra.
 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedély.
 • A hitelintézet az építési munkálatokat tartalmazó költségvetést elfogadja.
 • Az igénylő vállalja, hogy a kedvezmény utolsó részfolyósításáig a hitelintézet részére bemutatja a kedvezménnyel érintett lakás használatbavételi engedélyét, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt.
 • Az igénylő vállalja, hogy a készültségi fok arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 %- áról a támogatott személy saját nevére kiállított számláit. Az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatóak el.
 • Az igénylő kijelenti, hogy az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

A kedvezmény további igénylési feltételei új lakás vásárlása esetén:

A Családok Otthonteremtési Kedvezménye iránti kérelem a lakásra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül benyújtásra kerül.

 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.
 • Az igénylő kijelenti, hogy az  eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylő vállalja, hogy a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%- át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott - fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Igénylő vállalja, hogy legkésőbb a kedvezmény folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő vételárról a saját nevére szóló, a telekárat és alakás árát külön feltüntető számlát a hitelintézet részére bemutatja.

A családi otthonteremtési kedvezményének folyósítása:

A kedvezmény folyósítása:

 • Új lakás építése esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan,
 • lakás vásárlása esetén egy összegben történik.

Ha az építtető igénylő vagy támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezményével kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a kedvezmény folyósítása csak a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

A kedvezmény folyósításának általános feltételei:

 • A családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásáról szóló szerződés megkötése.
 • Az ingatlan-nyilvántartásban 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése és annak igazolása.
 • Új lakás vásárlása esetén legkésőbb a kedvezmény folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a támogatott személy nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított - a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó - számla bemutatása.
 • A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a kedvezményen és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére márfelhasználta.
 • A hitelintézet új lakás építése esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a helyszínen valamint számlabemutatással ellenőrizte az adott készültségi fok teljesítését.
 • Új lakás építése esetén a készültségi fok arányos folyósítást megelőzően az adott készültségi foknak megfelelő
  • a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személy saját nevére kiállított számlák bemutatása, amely csökkenthető - Bontott anyagok felhasználása esetén az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője írásos nyilatkozata alapján a számlával igazolt bekerülési költség 20%-ig. - Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező vagy nem rendelkező lakás esetén az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral. - Közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez kapott természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig.
  • A kedvezmény utolsó részletének folyósítási feltétele új lakás építése esetén: - a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, hitelintézet részére történő bemutatása, - az új lakás műszaki állapot alapján a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
  • A számla kibocsátójának az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelnie kell, vagy azt az állami adóhatóság igazolja.
  • Új lakás építése esetén az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
  • Új lakás építése esetén az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést is.
 • Ha az igénylő lakáscélját a saját erőn és a kedvezményen felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a kedvezményt illetve a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a kedvezményt nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt. A kölcsön folyósítása a CsaládokOtthonteremtési Kedvezményének folyósítását megelőzően történik.
 • A magyar állam javára szóló jelzálogbejegyzés időtartamára lakásbiztosítással kell rendelkeznie a támogatott személynek.

Magyar Állam javára bejegyzésre kerülő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom:

 A Családok Otthonteremtési Kedvezményének igénybevételével

 • épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő,
 • vásárolt lakásra az adásvételi szerződés megkötését követő, 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre

Díjak/költségek: A díjak/költségek a tájékoztató készítésének időpontjában érvényes feltételek szerint kerültek feltüntetésre. A díj/költség mértéke a kedvezmény összegétől függően eltérő lehet. A díjak/költségek mértékét a bank jogosult megváltoztatni. További részletes információkat a mindenkor hatályos „Aktív üzletági Hírdetmény” című hirdetmény tartalmazza.
 
A Családok Otthonteremtési Kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor felmerülő díjak/költségek, melyek megfizetése nem függ a bírálat eredményétől:

Bírálati díj: A kedvezmény iránti kérelem beadásakor kell megfizetni, amennyiben a kérelem beadásakor lakáscélú kölcsön igénylése nem történik. Mértékét a mindenkor hatályos „Hirdetmény Aktív üzletág kondíciói lakosság részére” című hirdetmény tartalmazza. Mértéke a tájékoztató készítésének időpontjában: a kedvezmény összegének 1,5 %-a, de legfeljebb 30.000 Ft.

Helyszíni szemle díja: A kedvezmény iránti kérelem beadásakor kell megfizetni, amennyiben a kérelem beadásakor lakáscélú kölcsön igénylése nem történik. Mértékét a mindenkor hatályos „Hirdetmény Aktív üzletág kondíciói lakosság részére” című hirdetmény tartalmazza.

Egyéb a folyósítást követően, illetve rendszeresen felmerülő díjak/költségek:

Helyszíni szemle díja a készültségi fok meghatározásához részfolyósítás esetén, alkalmanként fizetendő. Mértékét a mindenkor hatályos „Hirdetmény Aktív üzletág kondíciói lakosság részére” című hirdetmény tartalmazza.

A befogadási feltételekről, a kérelemhez szükséges dokumentumokról és az elbírálás esetleges meghosszabbodására vonatkozó feltételekről Polgári Bank Zrt. fiókjaiban érdeklődhet.

Tájékoztatjuk, hogy ha a hitelintézet a kedvezmény igénybevételére vonatkozó kérelmét elutasítja, az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül jogosult a Családok Otthonteremtési Kedvezményére jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérni a Kormányhivataltól. Tovább>>>