Hírsztráda - hírek 2021

Otthon melege program 2020 (pályázat 2020)

Otthon melege program 2020 (pályázat 2020)

 

Mely épületekre terjed ki a pályázat?

A pályázat benyújtását megelőzően lakáscélú használatban levő (lakott), távfűtéssel ellátott lakásszövetkezeti vagy társasházi lakóépületek energetikai felújítására igényelhető támogatás.

 

Milyen tevékenységek támogatására terjed ki a pályázat?

A kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás-csökkenést eredményező, távhőszolgáltatásban érintett fűtési rendszerek korszerűsítésére, felújítására irányuló beruházások támogatására terjed ki a pályázat.

 

Önállóan támogatott tevékenység:

 • Okos költségmegosztó rendszer kiépítése, illetve meglévő költségmegosztók cseréje okos költségmegosztókra és azokhoz adatgyűjtők kiépítése vagy már meglévő okos költségmegosztókhoz adatgyűjtő rendszerek kiépítése.

Önállóan nem, azaz csak az okos mérési rendszer kialakítását megcélzó önállóan támogatott tevékenységek valamelyikének vagy összességének megvalósításával támogatott további tevékenységek: 

 • Csőrendszer egycsövesről kétcsövessé átalakítása, vagy legalább átkötőszakaszok beépítése;
 • Az épület fűtési rendszerének hidraulikai egyensúlyát és hőfogyasztásának szabályozását biztosító strangszabályozók felszerelése;
 • A fűtési rendszer strangjainak hidraulikai beszabályozása;
 • A lakások hőleadóinak egyedi szabályozását biztosító termosztatikus szelepek és fejek valamint - kétcsöves fűtés esetében - visszatérő csavarzatok, egycsöves fűtés esetén golyóscsapok felszerelése;
 • Okos-termosztát (termosztatikus fej) felszerelése;
 • Radiátorok cseréje azonos kötéstávolságú, alumínium anyagú radiátorokra;* 
 • A korszerűsítéshez kapcsolódó tervezési költségek;
 • Egyéb (pl.: szakértői, engedélyezési, tulajdoni lap) költségek.

 

*Mivel a vegyes (alumínium és vas, illetve acél és réz) anyagú hő-leadók együttes beépítése a fűtési rendszerbe műszakilag nem javasolt, így az öntöttvas vagy acél anyagú fűtőtestek csak akkor cserélhetőek a pályázat keretében, ha az épületben lévő összes fűtőtestet alumínium anyagúra cserélik.

 

Mely tevékenységekre nem terjed ki a pályázati támogatás?

Többek között:

 • A pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházásra;
 • Olyan munkákra, amely – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt munkákkal azonos tartalommal és a jelen pályázat benyújtását megelőző 10 évben végeztek el. (Kivételt lásd pályázat 5. oldala);
 • Használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és felszerelésének költségeire;
 • A felújítást követő években mért adatok alapján energia-megtakarítást nem eredményező beruházásokra;
 • Olyan épületek korszerűsítésére, amelyek korszerűsítése abszolút értékben nem csökkenti hazánk üvegházhatású gáz-kibocsátását;
 • A távfűtéssel rendelkező társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás egyedi fűtésű lakássá történő átalakítására;
 • A távhőrendszerről történő leváláshoz kapcsolódó gépészeti korszerűsítésre.

 

Milyen formában és mikor lehet benyújtani a pályázatot?

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújtható be, az adatlapok kitöltésével és a scannelt (digitalizált) dokumentumok csatolásával, 2019. szeptember 24. 10:00 órától 2020. március 31-ig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.

 

Milyen feladatokra terjed ki a FŐTÁV Zrt., mint távhőszolgáltó közreműködése a pályázat során?

 • A pályázati kiírás 3. számú mellékletében szereplő „TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT" aláírása és kiadása a benyújtó részére (ezen belül a pályázattal érintett tervköteles fűtéskorszerűsítési, felújítási munkálatokra vonatkozó tervdokumentációk véleményezése a távhőszolgáltatás fenntarthatóságának szempontjából);
 • A fejlesztéssel érintett épületre vonatkozóan, a pályázat beadását megelőző utolsó éves fűtési energiafogyasztási (távhő) adatok igazolására szolgáló energetikai kimutatás elkészítése és átadása (megküldése) a pályázó számára;
 • Elnyert és megvalósított pályázati beruházás esetén az energiafogyasztás-csökkenés meghatározásakor az úgynevezett „külső hőmérsékletre korrigált” fűtési hőfogyasztási adatok megküldése a pályázati munkák befejezését követő 3 évben, évente egy alkalommal.

 

Milyen formában kérhetőek a fentiek a FŐTÁV Zrt-től?

Amennyiben az érintett épületében a pályázathoz kapcsolódóan a tervezett fűtéskorszerűsítési, illetve költségmegosztó-rendszer felújítási munkák gépészeti átalakítást igényelnek, tervdokumentáció készítése szükséges. A tervdokumentációt 3 eredeti példányban, valamint a „3. számú melléklet Távhőszolgáltatói jóváhagyó nyilatkozat”-ot 1 eredeti példányban szükséges beküldeni társaságunkhoz. Amennyiben kizárólag költségosztók cseréjére, felszerelésére és/vagy adatgyűjtő rendszerek kiépítésére kerül sor, ez esetben a 3. számú beadandó melléklethez a FŐTÁV Zrt. felé és a pályázathoz sem szükséges tervdokumentáció készítése és benyújtása.

Amennyiben a beadandó pályázat az önállóan támogatható tevékenységeken felül az önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó, a pályázati kiírás 10. oldal a)-d) pontjai valamelyikét vagy összességét, illetve a további választható e)-h) pontok valamelyikét vagy összességét érinti, ez esetben a tervdokumentációnak csak az önállóan nem támogatható tevékenységeket, azaz az a)-h) pontokban érintett munkálatokat kell tartalmaznia.

A pályázói adatokkal kitöltött nyilatkozatot és tervdokumentációt kizárólag az érintett épület képviselőjétől/képviseletétől, vagy általuk hivatalosan a tárgyi pályázattal kapcsolatban meghatalmazott személytől, kizárólag nyomtatott formában áll módunkban befogadni, postai úton vagy az alábbi személyes ügyfélszolgálatunkon:

 • Dél-budapesti ügyfélszolgálat (Budapest XI. kerület Barázda u. 20-30.)
 • Észak-pesti ügyfélszolgálat (Budapest XIII. kerület Váci út 121-127.)

Fontos, hogy a 3. számú mellékletet csak abban az esetben áll módjában a FŐTÁV Zrt.-nek befogadni, ha a fejrészben szereplő adatok (A pályázó társasház/lakásszövetkezet megnevezése; A pályázó képviselőjének és a tervezőnek az adatai; A pályázattal érintett épület címe és helyrajzi száma), valamint a nyilatkozaton „A tervdokumentációban szereplő rekonstrukciós elemek” részben az egyes munkákra vonatkozó meglévő állapot, illetve tervezett munka szövegdobozokban x-szel jelölésre kerülnek, illetve hiánytalanul kitöltésre kerültek.

Amennyiben kizárólag csak az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozik a pályázat, úgy ez esetben a nyilatkozat FŐTÁV Zrt. felé kitöltésre való megküldésével együtt kérjük írásban közölni, hogy az önállóan támogatható, a pályázati kiírás 9. oldal a)-c) pontjaiban szereplő tevékenységek közül a pályázat keretében melyik (melyek) kerül (kerülnek) megvalósításra. Tekintettel arra, hogy ezen munkálatok a távhőszolgáltatás fenntartásának feltételeit nem befolyásolják, úgy ez esetben tervdokumentáció készítése „Nem kötelező” megjelöléssel adja ki FŐTÁV Zrt. nyilatkozatát.

A kiadott nyilatkozat kapcsán a FŐTÁV Zrt. a nyilatkozat szövegében leírtak alapján jár el, amely szerint: „A benyújtott tervek véleményezésre alkalmasak voltak, a bennük foglalt rekonstrukciós munkák a távhőszolgáltatás fenntartásának feltételeit nem rontják. A távhőszolgáltatói tervvéleményezés nem jelenti a tervezői munka minden részletre kiterjedő felülvizsgálatát, ellenőrzését; jelen nyilatkozat semmilyen formában nem jelenti a tervezői felelősség akár részleges átvállalását!”

Amennyiben a pályázó által beküldött nyilatkozatot és az esetlegesen csatolt tervdokumentációt a FŐTÁV Zrt. megfelelőnek találja, a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül postai úton visszaküldésre kerül az aláírt nyilatkozat, továbbá mellékeljük az érintett épületre vonatkozó, a pályázat beadását megelőző utolsó éves fűtési energiafogyasztási (távhő) adatok igazolására szolgáló energetikai kimutatást.

Abban az esetben, ha a benyújtott nyilatkozat nem megfelelően került kitöltésre vagy nem lett csatolva az esetlegesen szükséges tervdokumentáció, az igény automatikusan elutasításra kerül, amelyről szintén a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül adunk tájékoztatást, postai úton.

Kérjük, hogy a FŐTÁV Zrt. részére legkésőbb 2020. január 31-ig juttassák el a szükséges dokumentumokat, így esetleges hiányosság esetén időben tájékoztatni tudjuk Önöket.

A FŐTÁV Zrt. nem végez automatikus adatszolgáltatást, így elnyert és megvalósított pályázati beruházás esetén a pályázó feladata évente jelezni az épület hőközpontjában mért, éves, időjárásra korrigált hőfogyasztási adatokra vonatkozó igényét írásban, a honlapon elérhető aktuális kapcsolat felvételi csatornák valamelyikén keresztül. A kérelem beérkezéstől számított 30 naptári napon belül postai úton megküldésre kerül társaságunk részéről a kimutatás.

Társaságunk kizárólag az általa távhővel ellátott épületek esetében működik közre a pályázat során és kizárólag a 3. számú mellékletben megadott pályázó képviselőjének ad tájékoztatást, illetve nyújt adatszolgáltatást, postai úton.

 

Milyen feladatok végzésére nem terjed ki a FŐTÁV Zrt. közreműködése a pályázat kapcsán?

A fentiekben felsorolt feladatokon kívül a jelen pályázat kapcsán más tevékenységet nem végez társaságunk, minden egyéb témában a pályázat kiírása az irányadó, kérdés esetén csak a pályázat kiírója az illetékes.

Ebből kifolyólag a FŐTÁV Zrt. többek között nem végez pályázatkészítést, pályázati tanácsadást, felmérést, tervezést, kivitelezést, a tervdokumentáció pályázati kiírás egyéb feltételeinek való megfelelősége ellenőrzését, továbbá a pályázati kivitelezés megvalósulásával kapcsolatos ellenőrzést.

Társaságunk tervkiadási tevékenységet nem végez, ezért a lakóközösség tulajdonában és kezelésében álló szekunder fűtési rendszerről készült tervrajzok iránti igénnyel a területileg illetékes építésügyi hatóságokhoz szíveskedjenek fordulni.

 

Sokan kaptak pénzt az OMP-ban:

Indulása óta már 310 ezer család kapott támogatást az Otthon melege programban, a program újabb kiírással folytatódik – tájékoztatott Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. Hozzátette: a program vissza nem térítendő támogatással ösztönzi a háztartások energetikai korszerűsítését, hozzájárul a családok rezsiterheinek csökkentéséhez.

Az államtitkár elmondta, hogy új pályázattal folytatódik a program, arra jövő keddtől lehet pályázni. A támogatás a társasházi távfűtéses lakások fűtési rendszereinek szabályozhatóságát szolgálja majd, valamint a radiátorcserét.

A keretösszeg 2 milliárd forint.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke az elszámolható költségek 10 és 50 százaléka között lehet, lakásonként maximum 350 ezer, pályázatonként maximum 75 millió forint értékben. A pályázat részletei az nfsi.hu weboldalon elérhetők el. "Ez a pályázat azért kiemelten fontos, mert Magyarországon még mindig van nagyjából 200 ezer olyan lakás, ahol a fűtés egyedileg nem szabályozható" – mondta az államtitkár.

Schanda Tamás kiemelte: a kormány döntéseivel segíti azt, hogy az embereknek kevesebbet kelljen fizetni rezsire. Ezt szolgálja az Otthon melege program is. A 2014-ben indult programban csaknem 310 ezer háztartásban valósítottak meg energetikai korszerűsítést, amelyek összértéke elérte a 70 milliárd forintot. Ebből 36 milliárd forint a kormány által nyújtott vissza nem térítendő támogatás volt.

Az államtitkár ismertette: az elmúlt öt évben nyújtott támogatásokkal a magyar családok korszerűbbre cserélhették háztartási gépeiket, kazánjaikat, lakásuk vagy házuk nyílászáróit, és jutott forrás a társasházak szigetelésére is. A fejlesztésekkel évente 300 millió kilowattóra lakossági energia megtakarítást értek el, ez pedig 100 ezer háztartás éves elektromosenergia-fogyasztásának felel meg. A program évi több mint 10 milliárd forint rezsicsökkentést jelentett a lakosságnak. "A program sikerét az is jól mutatja, hogy a szaktárcának rendszeresen meg kellett emelni a rendelkezésre álló pályázati keretet" – fűzte hozzá.

Volt korábban konvektorcsere:

A földgázüzemű konvektorok cseréjével folytatódik az Otthon Melege Program.

A földgázüzemű konvektorok cseréjével folytatódik az Otthon Melege Program, a portfolio.hu szerint a részleteket holnap sajtótájékoztatón jelenti be Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkár.

A minisztériumi meghívóból más egyelőre nem derült ki, de a lap szerint elképzelhető, hogy most is a minél nagyobb energiamegtakarítás eléréséhez (kiinduló állapot és felújítással elérhető állapot közötti különbség) kötik majd a kiosztott támogatás volumenét, hogy ezzel is ösztönözzék a régi, elavult fűtési rendszerek lecserélését.

Tavaly ősszel a háztartási nagygépcsere-pályázaton 20-45 ezer forintot osztottak ki attól függően, hogy az újonnan beszerzett hűtő, fagyasztó, vagy mosógép milyen energiaosztályba tartozott. A pályáztatás régiónként eltérő napokon, előre meghatározott ütem szerint zajlott. Akkor annyira nagy volt az érdeklődés, hogy a kormány úgy döntött: végül minden pályázó megkapja az igényelt támogatást, így országosan mintegy 5 milliárd forintot osztott ki a tárca.

2019 Szeptember 24-én, kedden új pályázattal folytatódott az Otthon Melege program. Ezúttal radiátorcserére és a távfűtéses lakások fűtési rendszereinek szabályozhatóságára lehet majd támogatást kérni.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta: a vissza nem térítendő támogatás mértéke az elszámolható költségek 10 és 50 százaléka között lehet, lakásonként maximum 350 ezer, pályázatonként maximum 75 millió forint értékben. A pályázat keretösszege 2 milliárd forint, a részletek az nfsi.hu weboldalon érhetők el.

  Még mindig 200 ezer lakásban nem lehet szabályozni a fűtést / Fotó: MTI - Faludi Imre

Az államtitkár szerint azért fontos a pályázat, mert még mindig 200 ezer olyan lakás van, ahol nem lehet egyedileg szabályozni a fűtést. 2014-es indulása óta már 310 ezer család kapott támogatást az Otthon melege programban, azaz ennyi háztartásban valósítottak meg energetikai korszerűsítést. Ezek összértéke elérte a 70 milliárd forintot, amelyből 36 milliárd forint a kormány által nyújtott vissza nem térítendő támogatás volt.

A program évi több mint 10 milliárd forint rezsicsökkentést jelentett a lakosságnak - mutatott rá a politikus. A sikert az is jól mutatja, hogy a szaktárcának rendszeresen meg kellett emelni a rendelkezésre álló pályázati keretet – jegyezte meg.

A bejegyzés trackback címe:

https://hirsztrada.blog.hu/api/trackback/id/tr3015365516

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása