Dohánybolt pályázása 2013-2014 Trafiktörvény

A “trafiktörvény” elfogadása éppen csak megtörtént, még aláírásra és kihirdetésre vár, mégis sokat keresik meg Egyesületünket kérdéseikkel.

A megkeresések egy része  szerződéskötéssel kapcsolatos. A koncessziós szerződés lesz az a szerződés, amely feljogosítja a dohánytermék-kiskereskedőt, hogy Nemzeti Dohányboltot (trafikot) nyisson.

A koncessziós szerződéskötési szándékot  a hamarosan megalakuló Magyar Állam tulajdonában álló részvénytársaságnál kell majd jelezni.

Most azonban még több szempontból is idő előtti a tettrekészség.

Egyrészről még meg kell alkotni “A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelmérőlszóló törvény végrehajtását biztosító más jogszabályokat, létre kell hozni egy szervezetet, ki kell írni egy nyilvános pályázatot. A  pályázat kiírásra kerül 2012. novemberében.

A Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete is hírül adta honlapján, határidőre megjelent a  nyilvános pályázat a Magyar Állam dohánytermék-kiskereskedelmi monopóliumának koncessziós szerződéssel történő átengedésére. Sőt, képviselőjük a híradóban is megfogalmazta a véleményét:

Igen, jól hallottuk: a kommentátor elmondta, "a kereskedők szerint az állam méltányos árat határozott meg és figyelembe vette az ő véleményüket is". Adorjánné Pordán Éva, a Magy Dohány Kiskereskedők Egyesületének titkára személyesen is elmondja, e koncessziós díj egy "jelképes díj egy állami monopóliumért", így teljesen méltányos, valamint tükrözi az egyesületi tagok véleményét is. Tehát az egyesület (és ezek szerint a kereskedők is) támogatják azt a változást, miszerint

 • ami eddig ingyen volt, azért most fizetni kell (oké, kis településen ezért monopólium jár), valamint
 • az elárusító helyek száma cirka egyhatodára csökken (42 ezerről 6-7 ezerre), valamint kb. 20 ezer, a szektorban dolgozó munkavállaló munkahelye szűnik meg. Másképp, azaz kormányzati matematikával számolva: kb. 12-14 ezer új munkahely jön létre, igaz, annak árán, hogy 30-40 ezer szűnik meg (erről senki sem fog beszélni, ahogy a nyerőgépek eltűnése miatt munkanélkülivé váltakról sem).
 • ezzel együtt pedig sok száz vállalkozás kénytelen lesz bezárni (egyes számítások szerint a 42 ezer üzlet  kb. 15%-a, azaz a pesszimista becslés alapján akár 6.300 üzlet is erre a sorsra juthat).

Gyulay Zsolt vezérigazgató pedig elmondta a riporternek, az egésznek egyetlen célja van, hogy visszaszorítsa a fiatalkorúak dohányzását, és a törvény sem azért született, hogy az állam plusz bevételhez jusson.

Bátortalanul meg lehet jegyezni, eddig is csak 18 éven felüliek vehettek dohányterméket (sőt, lehetett ellenőrizni meg büntetni is a szabály be nem tartása miatt) és ez a jövőben sem változik. Mivel a korosztály kreatívsága várhatóan nem csökken, így ha tényleg csak ez az indok, akkor ez a "sok hűhó semmiért" sokmilliárdba kerülő cécója. Plusz a feketepiac helyzetbe hozása, valamint a dohánypiac újrafelosztása az adófizetők pénzén.

 

De mi is jelent meg november 15-én valójában?

A vonatkozó törvény szerint (24.§ (6) bekezdés) az illetékes miniszter köteles a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságra vonatkozó pályázatokat első alkalommal legkésőbb 2012. november 15. napjáig kiírni úgy, hogy a pályázatok benyújtására a kiírás megjelenését követő 60 napos határidő álljon rendelkezésre, továbbá a benyújtási határidő elteltét követő 60 napos határidőn belül a pályázatok eredményeit ki kell hirdetni. A törvény azt is meghatározza, mit kell tartalmaznia a pályázati kiírásnak (7.§):

 • A nyilvános pályázati felhívást legalább két országos napilapban, illetve a pályázat szerinti településen illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal honlapján is meg kell hirdetni a pályázatok benyújtására nyitva álló időtartam kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően.
 • A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a pályázat elbírálásának szempontjait. A szempontok között érvényt kell szerezni annak, hogy olyan pályázó nem kaphat koncessziós jogot, akivel kapcsolatban kizáró ok áll fenn (13. § (5) bekezdés), továbbá előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki

a) megváltozott munkaképességű,
b) a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső, vagy
c) az a)–b) pontban írtaknak megfelelő személyt foglalkoztat, vagy olyan gazdasági társaság, amelyben az a)–b) pont szerinti személy tagsági jogviszonnyal rendelkezik.

 • A pályázatot úgy kell kiírni, hogy a koncesszió átengedésének időtartama húsz év legyen.
 • A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell

a) a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges gazdasági követelményeket, jogi, személyi és tárgyi feltételeket,
b) a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő azon tevékenységek felsorolását, amelyek a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység mellett gyakorolhatók,
c) a pályázat benyújtásának határidejét és helyét,
d) a pályázat kiírója által szükségesnek ítélt minden további követelményt, szempontot és információt.

 • A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik. E határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Ehhez képest mi is jelent meg ma? Egy olyan elvileg és általában pályázati kiírás, amely nem tartalmazza a  legfontosabb elemeket - azokat a törvény által előírt kritériumokat, például a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges gazdasági követelményeket, jogi, személyi és tárgyi feltételeket, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő azon tevékenységek felsorolását, amelyek a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység mellett gyakorolhatók és hiányoznak a bírálati szempontok meg a koncessziós blanketta-szerződés is mint melléklet. És ez nem bújtatott információ, hanem a kiírás is deklarálja:

"A pályázattal kapcsolatos részletes személyi, jogi, pénzügyi és tárgyi feltételek, pályázat elbírálás szempontjait és további információk a 2012. december 15. napján kiírt Koncessziós pályázati kiírásban (a továbbiakban: „Pályázati kiírás”) találhatók.

A koncesszióra kijelölt terület: Magyarország földrajzi területe településenként, azzal, hogy olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a 2000 (kettőezer) főt nem haladja meg, legfeljebb egy, ahol a 2000 (kettőezer) főt meghaladja, legalább egy és minden 2000 (kettőezer) fő lakos után további egy jogosult végezhesse a tevékenységet. Ha egy város kerülettel is rendelkezik, úgy a fentiek értelmezése során településen a város kerületét kell érteni. Az egyes települések és koncessziós pályázati jogosultságok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.

Az egyes dohánytermék kiskereskedelmi jogosultságok átengedéséért fizetendő koncessziós díj mértéke:

Kategória/lakosság

Koncessziós díj (nettó Ft) /

db / év

2.000/fő településen

100 000

2.000-10.000/fő településen

160 000

10.000/fő feletti településen

200 000

Budapest, MJV, megyeszékhely

240 000

 

Egy pályázó több érvényes pályázatot is benyújthat, de egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban. Azoknál az egy közigazgatási egységet képező településeknél, ahol egynél több dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kerül kiadásra, egy személy nem birtokolhatja az összes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság több mint 2/3-át.

A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati Kiírás mellékletét képezi.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot, annak bármely szakaszában, eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat eredménytelennek nyilvánításából eredően Kiíróval szemben semmiféle igény nem érvényesíthető."

(Nyilvános koncessziós pályázati felhívás dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére, Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit ZRt.)

A jó hír, hogy alacsonyabbak lettek a koncessziós díjak, mint az előzetes 40.000 Ft/hó pletykák. Az más kérdés, akár havi 13.333,33 Ft (bruttó 16.933,33 Ft) is hogyan gazdálkodható ki, ha a dohánytermékek árrése 5% (illetve 4%) marad. A rossz hír pedig, hogy még egy hónapot várjunk arra, hogy egyáltalán megtudjuk, valójában ki milyen esélyekkel nyújthat be pályázatot, milyen képesítési feltételeknek kell megfelelnie, mit árulhat és milyen szerződést kell aláírnia. Egyelőre az sem ismert, ténylegesen melyik településen hány üzlet nyílhat, azaz hány koncesszió lesz kiírva és mekkora lesz a garantált árrés. Pedig mint tudjuk, az ördög a részletekben rejlik.

És ami a legrosszabb hír, hiába is van kiírva bármilyen pályázat, a minisztérium fenntartja a jogot arra, hogy azt bármikor, bármilyen szakaszban érvénytelennek nyilvánítsa. A szerencsejátékos jogalkotás folyamatából kiindulva tehát bármi történhet, semmi sem biztos. De azért a jelentkezőknek a pénzt bele kell áldozniuk, ha dohányboltot akarnak üzemeltetni, akármekkora is a kockázat.

A fentiek alapján leszögezhető, olyan pályázati felhívás, amely megfelel a törvényben foglaltaknak, majd csak december 15-én fog megjelenni. Vajon miért? Mik a lehetséges indokok? Spekuláljunk ...

 

Lehet, hogy a kormány meg a 450 millióval kistafírungozott DND ZRt elszámolta magát, és mégsem lehetett kiírni a pályázatokat a rendelkezésre álló egy hónap alatt:  lehet, hogy még nincs használható személyzet, még a honlap is csak részlegesen működik. A törvény szerinti kiíráshoz fel kellett volna mérni az összes hazai települést létszámmal, ez alapján koncessziónként meg kellett volna határozni, ott mit lehet meg mit nem és ha már mindez kész van, ki kellett volna írni a tényleges pályázatot az összes feltétellel, valamint a  minden lehetséges esetre kiterjedő blankettaszerződést is el kellett volna készíteni. A kudarcot beismerni gáz lett volna, így maradt a nem törvénynek megfelelő pályázati kiírás, csak legyen valami, utólag úgyis az egészet vissza lehet vonni úgy, ahogy van. Mert ezt azért benne van.

Ha ez az eset állna fenn, ideje lenne levonni a tanulságokat és talán most kellene abbahagyni az iskolák rohammunkás államosítását, mert az ugyebár egy kicsivel nagyobb falat lesz, és ott sem lesz több idő a folyamatra. Sőt, a problémák száma sokkal több, ahogy az érintettek száma is. Plusz nemcsak a dohánykereskedők használnak majd illetlen szavakat, hanem vagy 200 ezer különféle státuszú közszolga, önkormányzati tisztségviselők, egymillió diák meg annak kb. kétmillió családtagja, beleértve szülőket, nagyszülőket, nagynéniket, nagybácsikat és iskolapadból már kikopott testvéreket.


 • például bővíthetik a koncessziót elnyerhetők körét: jöhet a kft meg az rt is és beszállhat a buliba a CBA,  Coop, Tesco, stb., akik ugyebár az eljövendő szabályozás nagy vesztesei. Munkahelyvédelmi szempontból meg lehet magyarázni, ők is tudnak foglalkoztatni csökkent munkaképességű munkavállalót ha arról van szó, ráadásul nem is nagyon veszélyeztetnék a 2.000 fő alatti települések dohány-bizniszét. Plusz fájó szívvel mondanának le a jelenlegi dohányforgalmukról és kétséges, hogy ne próbálnának  meg erőteljes lobbitevékenységet kifejteni az ügy érdekében. Ha pedig egyetlen célja az egésznek a fiatalkorúak védelme, arra is letehetik a nagyesküt, meglesz.
 • jön az eget rengető ötlet törvénybe foglalása: mégsem csak dohányterméket lehet majd árulni az üzletekben (belengetni már belengették, lehetséges kimenetelek részletes elemzése csak a dátumok változnak november 15-ről december 15-re). Sőt, Lázár János már azt is elárulta, a kérdést eldöntik jövő július 1-ig. Ok pedig több is lehet.
  • Az egyik például a kis üzletek életképtelensége, de valószínűleg ez kevésbé nyom a latban, mint ahogy az újságpiac szereplőinek sorsa sem kiemelkedően fontos tényező a kérdésben.
  • Ami idegesítheti a kormányt (és a költségvetés-felelősöket) az az, hogy a Szerencsejáték ZRt kiszorul azokból az üzletekből, ahol jellemzően a forgalom felét a dohány, másik felét pedig a totó-lottó adta. Ugyanis ezek nagy része kénytelen lehúzni a rolót amennyiben le kell mondaniuk az árukínálatuk feléről - csak szerencsejáték meg újság nem fogja őket tartósan a víz felett tartani. A tét nagy, a Szerencsejáték ZRt forgalmának jelentős része, így az ez után a költségvetésbe befizetendő játékadó bevétele is jelentősen csökkenhet. Kérdéses továbbá, hogy a ma még működő üzletek bezárása után mennyi idő alatt sikerül felállítaniuk egy új, kompetens értékesítő rendszert. Mindezt a recesszió alatt, amikor egyébként sem valami fényes a piac.

Az, hogy ebben az esetben milyen termékek lesznek összecsomagolva a törvénymódosításban meg a pályázati kiírásban, ettől kezdve már csak a különböző lobbitevékenység eredményességén múlik - lehet dohány+lottó+újság, de párosulhat például hozzá szexshop meg alkohol is, ha már úgyis úgy kell kialakítani az üzletet, hogy kívülről ne lehessen beállítani. A módosítás időpontja azonban kulcsfontosságú - ha nem történik meg december 15-ig, az jelentősen csökkenti a pályázók esélyegyenlőségét

 • fogalma sincs a kormányzatnak, hogyan írják ki majd a tényleges pályázatokat - milyen képesítési követelmény szükséges, milyen elbírálási szempont domináljon, legyen-e bármilyen jogorvoslat, stb. Mert ugyebár a törvényalkotás egyetlen célja a fiatalok védelme volt , így a jogalkotók és alkalmazó eddig csak erre koncentráltak.

Ezeken kívül még lehet számtalan ok - de valójában a dohány kiskereskedők szempontjából teljesen mindegy, ők a tényleges pályázati kiírást várják, annak minden buktatójával és csűrcsavarjával együtt. És reménykednek, létezik még tisztességes verseny, mert ha nem, az elkövetkező 20 évre búcsút mondhatnak eddigi megélhetési forrásuknak.