Adóvisszaigénylés 2013 - Adóvisszatérítés 2013 évre és a feltételek

Az adó visszatérítés 2013 során a következő nagyságrendben és jogcímen érvényesíthető: Az egészség- és önsegélyező pénztári befizetések és jóváírások kedvezményével együtt a maximális kedvezmény évente 120 000 forint, az öregségi nyugdíjkorhatárt 2020-ig elérő tagoknak 150 000 forint. Egyéni befizetés, támogatói adomány jóváírás esetén a maximum kedvezmény 20 százalék, illetve évi 100 000 forint, illetve az öregségi nyugdíj20korhatárt 202-ig betöltők esetén 130.000 forint. Az adóvisszatérítés 2013 tekintetében a kedvezmények esetében nincs felső jövedelemhatár és a kedvezmény igénybevétele nincs összefüggésben más adókedvezményekkel. Nem igényelhető azonban adóvisszatatérítés a munkáltató részéről megfizetett tagdíj hozzájárulás után. Ahhoz, hogy az adó visszatérítést érvényesíteni lehessen, az előző év összes jövedelme után megfizetett személyi jövedelemadó kell fedezetet biztosítson.

Az adóvisszatérítés 2013-ban a baleseti adó tekintetében is felmerül. Mivel a biztosító az adó alanya, az adóból eredő bevétel pedig a központi költségvetés bevétele, így a jövő év január 1. előtt 2012. december 31. utáni időszakra előre megfizetett baleseti adót a NAV a biztosítók részére visszafizeti és amennyiben ez megtörtént, a biztosított ügyfél adó visszatérítés formájában a biztosítótól ezt az összeget visszaigényelheti.

A NAV közleménye szerint a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésének jegyében a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre, illetve az ültetvények műveléséhez nyújtott de minimis támogatás érvényesítésére vonatkozó eljárások egy kérelemben előterjeszthetők lesznek, az eljárások pedig egyszerűsödnek majd.

A jövedékiadó-visszatérítés során a falugazdászok által végzett, a munkaműveletek elvégzésére vonatkozó előzetes igazolás kiadása megszűnik. A munkák elvégzéséről és a földterület jogszerű használatáról, illetve a vonatkozó számlák adattartalmáról a mezőgazdasági termelő a jövedékiadó-visszaigénylésről benyújtott bevallásban nyilatkozik majd.

A vámhatóság az igényjogosultságot kockázatelemzési és ellenőrzési tevékenysége keretében fogja vizsgálni. Az ellenőrzésre kiválasztott visszaigénylőknél a munkaművelet elvégzésével kapcsolatosan elektronikus úton megkeresi a mezőgazdasági szakigazgatási szervet, illetőleg a vízügyi hatóságot, amelyek a megkeresésre 10 napon belül elektronikusan válaszolnak. A földhasználatot szintén a vámhatóság ellenőrizheti a TakarNet rendszerből.

A mezőgazdasági termelőknek 2013. január 1-jétől papír alapon benyújtott bevallás esetén sem kell csatolniuk a gázolaj adózott voltát igazoló számlákat. A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépibérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző három éven belül kiállított számlával rendelkezzen – közölte a NAV.

Magánszemély jövedelemadó bevallásában feltüntetett visszatérítendő adót az igény beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban az adóévet követő év március 1-jétől utalja ki.

Áfa-visszaigénylés esetében az adót a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, ha a visszaigényelhető adó összege az 1 millió forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni, az adózó a számlák bruttó ellenértékét, amelyek tekintetében az adott adómegállapítási időszakban adólevonási jogát gyakorolja, a bevallás benyújtásának napjáig teljes mértékben megfizette vagy tartozása egészében más módon megszűnt. E feltétel fennállásáról az adózó a bevallásban nyilatkozik.

A megfizetettségre vonatkozó valótlan tartalmú nyilatkozat esetén az adóhatóság a bevallásban visszaigényelt adó összegének 5%-áig, de magánszemély adózó esetében legalább 200 ezer forintig, más adózó esetében legalább 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki!
E rendelkezéseket a 2012. február 1. napján vagy azt követően benyújtott adó-visszaigénylés esetében kell alkalmazni.