Lakásépítési támogatás - "szocpol 2015"

A támogatott lakáscél meghatározása

Vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a Magyarország területén 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott

 • építési engedéllyel rendelkező és „B” (követelménynél jobb) vagy annál jobb tervezett energetikai minősítésű új lakás építéséhez*, vagy
 • a támogatási kérem benyújtásának időpontjában használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal és „B” (követelménynél jobb) vagy annál jobb energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához.*

*nem minősül új lakásnak a meglévő épület, épületrész átalakítása.

 

A támogatás típusai

 • Lakásépítési támogatás ( szocpol )
 • Megelőlegezett lakásépítési támogatás
 • Utólagos lakásépítési támogatás

A támogatás igénylésének személyi feltételei:

 • A lakásépítési támogatást igényelheti
 • devizabelföldi természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók), már meglévő gyermekek után, illetve,
 • a 40. életévüket be nem töltött házaspárok a nevelt gyermekek számától függetlenül legfeljebb két gyermek vállalása esetében (megelőlegezett lakásépítési támogatás),
 • a lakásépítési támogatást igényelhet a korábban született gyermeke után – e Rendelet hatálya alá tartozó támogatást-  igénybevevő a később született gyermeke után is a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő, az igénylés időpontjában fel nem mondott kölcsöntartozás csökkentésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint.
 • Nem magyar állampolgárokon kívül a támogatást igényelheti
 • az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,
 • aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, vagy
 • menekült vagy oltalmazott.
 • Fontos feltétel, hogy a nem magyar állampolgár igénylő a lakásépítési támogatás igénybevételéhez köteles:
 • menekült, oltalmazott vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező igénylő kivételével a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelős szerve által kiállított – az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó – hivatalos iratot és annak hiteles magyar nyelvű fordítását bemutatni a hitelintézetnek, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtagnak származási országában lakástulajdona nincs.

A támogatás csak a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

 • Megelőlegezett lakásépítési támogatás esetén az igénylőnek kérelmeznie kell a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területi szervétől annak igazolását, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok (a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII.26.) MT rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet) alapján az igénylő lakásépítési/vásárlási kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkezik. Ezt- a Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve által kiállított igazolás hitelintézet részére történő bemutatásával kell igazolni.
 • A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha
 • az igénylő a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel – ideértve az is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van- és
 • szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a lakásépítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.
 • az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély. Továbbá,
 • az igénylőnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, vagy lízingbe vett lakása, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nem lehet, kivéve
 • akinek, saját magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás 50%-os tulajdoni hányada van tulajdonukban, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett,
 • a tulajdonában lévő lakás lebontását az építésügyi hatáság elrendelte vagy engedélyezte, vagy
 • lakását legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölte, vagy ajándékozás jogcímén szerezte és a haszonélvező a lakásban lakik.
 • lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képző lakás
 • Az igénylő a hitelcélként megjelölt ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal együttesen rendelkezik/rendelkezni fog. Házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie. Támogatott személyeken kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdonjogot.
 • Lakásvásárlás esetén a saját erőnek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár 10%-ával csökkentett részét az eladó pénzforgalmi számlájára kell teljesíteni.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ideje alatt a lakásépítési támogatással érintett ingatlanon nem lehet haszonélvezetet alapítani.
 • lakásépítési támogatással érintett lakásban életvitelszerűen kell tartózkodni.

Lakásépítési támogatás folyósítása

 • Új lakás építése esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan és a lakásépítési támogatás utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadását követően történik a folyósítás.
 • Új lakás vásárlása esetén egy összegben történik a folyósítás.
 • Amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a lakásépítési támogatással kapcsolatos ügyintézéssel mást (a nevében és helyette eljáró személyt) hatalmaz meg, úgy a támogatás folyósítása csak a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

A támogatás folyósításának általános feltételei

 • A támogatási szerződés banki szerződésbe történő foglalása;
 • Az ingatlan-nyilvántartásban a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése;
 • A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a lakásépítési támogatáson és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére már felhasználta;
 • Ha az igénylő a lakáscélját a saját erőn és a lakásépítési támogatáson felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a lakásépítési támogatást és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a lakásépítési támogatást nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt.
 • A hitelintézet új lakás építése esetén a lakásépítési támogatás készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a helyszínen ellenőrzi a készültségi fok feltételeinek teljesítését;
 • Új lakás vásárlása esetén legkésőbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított - a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó - számlák bemutatása;
 • Új lakás építése esetén legkésőbb az utolsó részfolyósításig a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személy saját nevére kiállított számlák bemutatása, mely bontott anyagok felhasználása esetén az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője írásos nyilatkozata alapján a számlával igazolandó bekerülési költség 20%-val csökkenthető. Új lakás építése esetén használatbavételi engedélyt megszerzését vagy a használatbavétel tudomásulvételét követően be kell mutatni a felépült ingatlan tényleges energetikai minősítését.