Szociális segély kinek jár? Mikor van utalás?

Kinek jár és mennyi a szociális segély összege 2015-től ?


Rendszeres szociális segély:

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra jogosultság kezdő napján:
- egészségkárosodott személynek minősül, vagy
- az 55. életévét betöltötte, vagy
- 14 éven aluli gyermeket nevel, aki után más nem kap gyet-et, gyed-et, vagy tgyás-t és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy
- a települési önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. A rendszeres segélyre jogosult személynek az önkormányzattal együtt kell működnie.

A segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegének szja-val, járulékokkal csökkentett összegét.
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj legkisebb összege 90%-ának szorzatával. ( Maximum: 60 600,-)

Az ellátáshoz való kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.
A kérelem benyújtásához szükséges:
- vagyonnyilatkozat,
- a közös háztartásban élő gyermekekre vonatkozóan,
- ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás,
- a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat.
A kérelem elbírálásához szükséges továbbá:
- a regionális munkaügyi központ igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy
- a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyet az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni.
- a megelőző együttműködés esetén a munkaügyi központ igazolása annak teljesítéséről,
- a rendszeres pénzellátások megszüntetéséről szóló határozat
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, okirat hiányában nyilatkozat.

Az egészségkárosodott személy esetében: a kérelem elbírálásához a vagyonnyilatkozaton, és a gyermekekre vonatkozó igazoláson kívül szükséges:
- az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Szakértői Bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról készült szakvélemény,vagy
- MÁK-igazolás vakok személyi járadékáról, vagy fogyatékos támogatásról.


Rendszeres szociális segély természetbeni szolgáltatás formájában is juttatható, ha a családban védelembe vett gyermek él. Ennek szabályait a helyi önkormányzatok döntik el, de a segély összegének maximum 60%-a nyújtható természetben. Az ellátási forma lehet élelmiszer, tankönyv, tüzelő segély, közüzemi díj átvállalás, vagy gazdálkodást segítő szolgáltatás. Forrás....