Kiemelt ápolási díj 2015/2016 - kiemelt ápolási díj összege

ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT AZ A NAGYKORÚ HOZZÁTARTÓZÓ, aki állandó és tartós gondozásra szoruló A) SÚLYOSAN FOGYATÉKOS vagy B) TARTÓSAN BETEG 18 ÉV ALATTI személy ápolását, gondozását végzi. AZ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg (2015. évben 29.500 forint ) 100 %-a. KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJRA AKKOR JOGOSULT A NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ, ha olyan személy gondozását, ápolását végzi, a) akinek - a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján - REHABILITÁCIÓJA NEM JAVASOLT, EZEN BELÜL EGÉSZSÉGKÁROSODÁSA JELENTŐS, ÉS ÖNELLÁTÁSRA NEM, VAGY CSAK SEGÍTSÉGGEL KÉPES b) olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják. A KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ HAVI BRUTTÓ ÖSSZEGE az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg (2015. évben 29.500 forint ) 180 %-a, 53.100 Ft. EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT A NAGYKORÚ HOZZÁTARTOZÓ, ha fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek nem felel meg. FOKOZOTT ÁPOLÁST IGÉNYEL AZ A SZEMÉLY aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes a) étkezni, vagy b) tisztálkodni, vagy c) öltözködni, vagy d) illemhelyet használni, vagy e) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)–e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. AZ EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI ÖSSZEGE az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg (2015. évben 29.500 forint ) 150 %-a, 44.250 forint. AZ ÁPOLÁSI DÍJ HAVI ÖSSZEGE A MÁS RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ JOGOSULT ESETÉN az ápolási díj összegének és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi BRUTTÓ összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani. AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA SZOLGÁLATI IDŐRE JOGOSÍT. AZ ÁPOLÁSI DÍJBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY AZ ELLÁTÁS UTÁN NYUGDÍJJÁRULÉK VAGY MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁG ESETÉN TAGDÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT. A nyugdíjjárulék mértéke 2015 évben 10 %. A saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy az ápolási díj után nyugdíjjárulékot nem fizet. A reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szervhez benyújtott nyilatkozatával azonban vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését. AZ ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA EGYIDEJŰLEG CSAK EGY ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG ÁLLAPÍTHATÓ MEG, TOVÁBBÁ EGY ÁPOLT SZEMÉLYRE TEKINTETTEL CSAK EGY ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA ÁLLAPÍTHATÓ MEG ÁPOLÁSI DÍJ. FONTOS: 2015.01.01-től ILLETÉKESSÉG VÁLTOZÁS!! Ettől az időponttól kezdődően az ápolási díj iránti kérelem elbírálásában a KÉRELMEZŐ LAKCIME SZERINTI HATÓSÁG AZ ILLETÉKES. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket az ápolási díj megállapítására 2014. december 31-ét követően indult ügyekben, továbbá az ápolási díjra való jogosultságnak, vagy az ápolási díj összegének a 2014. december 31-ét követő legközelebbi felülvizsgálatakor kell alkalmazni.
Az ellátásra jogosultak: Tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, Súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő, Súlyosan fogyatékos személyt gondozó vagy eltartó közeli hozzátartozó
A jogosultság feltétele: I. NEM JOGOSULT ÁPOLÁSI DÍJRA A HOZZÁTARTOZÓ, HA AZ ÁPOLT SZEMÉLY : a) két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, KIVÉVE HA 1) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg; 2.) az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, 3.) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg. II. NEM JOGOSULT ÁPOLÁSI DÍJRA A HOZZÁTARTOZÓ ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSBAN RÉSZESÜL, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, KIVÉVE AZ ALÁBBI ESETEKET a.) ha részére az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén táppénzt folyósítanak b.) a súlyosan fogyatékos személy ápolása okán folyósított ápolási díjra, valamint a kiemelt ápolási díjra való jogosultsága továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő személy a következő ellátásokban - a társadalombiztosításról nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerint saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban - részesül (függetlenül azok összegétől) de csak abban az esetben, ha 1.) Az ellátásra való jogosultság keletkezését megelőző napon súlyosan fogyatékos személy ápolása okán folyósított ápolási díjra, vagy kiemelt ápolási díjra volt jogosult, 2) Az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző 20 éven belül a súlyosan fogyatékos személy ápolása okán folyósított ápolási díjra, vagy a kiemelt ápolási díjra való jogosultsága legalább 10 évig fennállt . III. JOGOSULTSÁGOT KIZÁRÓ OK AZ IS, HA AZ ÁPOLÓ szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója VAGY keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja. AZ ÁPOLÓ AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT NAPI 4 ÓRÁT MEG NEM HALADÓ IDŐTARTAMBAN KERESŐTEVÉKENYSÉGET FOLYTATHAT. Otthon történő munkavégzés esetében az időtartam nincs behatárolva. AZ ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT MEG KELL SZÜNTETNI, HA a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, c) az ápolt személy meghal, d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, e.) valamelyik fentiekben felsorolt, jogosultságot kizáró körülmény bekövetkezik. A JOGOSULTSÁGOT MEGÁLLAPÍTÓ SZERV AZ ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG FELTÉTELEINEK FENNÁLLÁSÁT KÉTÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER FELÜLVIZSGÁLJA, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja. AZ ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYNEK A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KERETÉBEN SEGÍTSÉG NYÚJTHATÓ, ILLETVE AZ ÁPOLT SZEMÉLY ÁTMENETILEG, DE EGYBEFÜGGŐEN LEGFELJEBB EGY HÓNAPOS IDŐTARTAMBAN ELLÁTHATÓ, HA a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja, b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.
Folyósítás: A megállapított ápolási díjat utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. HA AZ ÁPOLÁSI DÍJRA JOGOSULT SZEMÉLY LAKCÍME AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA ALATT MEGVÁLTOZIK, a változást 15 napon belül be kell jelenteni. A változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja. Az új lakcímen az ellátást kérelmezni kell. Ha az ápolási díjra való jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll az új lakcím szerint illetékes járási hivatal az ápolási díjat a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják. ( Így az ellátás folyósításában a folytonosság megmarad!). HA AZ ÁPOLÁSI DÍJBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY AZ ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG FENNÁLLÁSA ALATT AZ ÁPOLÁSI DÍJ MÁS JOGCÍMEN TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT NYÚJT BE KÉRELMET, ÉS A KÉRELEM ALAPJÁN AZ ÁPOLÁSI DÍJ AZ ÚJ JOGCÍMEN MEGÁLLAPÍTHATÓ, A KORÁBBI JOGCÍMEN MEGÁLLAPÍTOTT ELLÁTÁST AZ ÚJ JOGCÍMEN MEGÁLLAPÍTOTT ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG KEZDŐ IDŐPONTJÁT MEGELŐZŐ NAPON MEG KELL SZÜNTETNI. A visszamenőleges időszakra járó összeget úgy kell meghatározni, hogy a visszamenőleges időszakra járó ellátás bruttó összegéből le kell vonni az azonos időszakra kifizetett, a korábbi jogcímen megállapított ápolási díj bruttó összegét. AZ ÁPOLT SZEMÉLY HALÁLA ESETÉN AZ ÁPOLÁSI DÍJ FOLYÓSÍTÁSÁT a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. (Az ápolási díj folyósításának megszűnése után – a korábban ápolási díjban részesülő személy – amennyiben elhelyezkedni nem tud – jogosult lehet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. § (1) bekezdésének g) pontja alapján aktív korúak ellátására, ha esetében a jogosultsági feltételek fennállnak. ( Lásd: Aktív korúak ellátásánál.) AZ ÁPOLÓ HALÁLA ESETÉN a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.
Az igény benyújtásának helye(i): Az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal
Az igény benyújtásának formája: AZ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI KÉRELMET A KÉRELMEZŐ LAKCÍME SZERINT ILLETÉKES FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATALÁNÁL KELL BENYÚJTANI a 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban végrehajtási rendelet ) 4. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. AZ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNYON AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA EGYIDEJŰLEG TÖBB JOGCÍMEN IS KÉRHETŐ. HA AZ IGÉNYLŐ A KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ MELLETT EGYIDEJŰLEG AZ ALAPÖSSZEGŰ VAGY AZ EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT IS KÉRELMET NYÚJT BE, ELŐSZÖR A KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT KELL VIZSGÁLNI. A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL: a háziorvos a) a végrehajtási rendelet 5. számú melléklete szerinti igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. Szükség esetén csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének - a végrehajtási rendelet 6. számú melléklete szerinti - igazolását is. HA AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁT A FOKOZOTT ÁPOLÁST IGÉNYLŐ SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY GONDOZÁSÁRA TEKINTETTEL KÉRIK, A FOKOZOTT ÁPOLÁST IGÉNYLŐ SÚLYOSAN FOGYATÉKOS ÁLLAPOT VIZSGÁLATÁRÓL SZÓLÓ SZAKVÉLEMÉNY ELKÉSZÍTÉSÉRE AZ ELJÁRÓ HATÓSÁG - 30 NAPOS HATÁRIDŐ TŰZÉSÉVEL - A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁGOT RENDELI KI. A Főigazgatóság által kijelölt szakértő az ápolás helyszínén történő vizsgálat időpontjáról az ápolást végző személyt a vizsgálat lefolytatását legalább három munkanappal megelőzően értesíti, és szakvéleményét az ápolás helyszínén végzett szakértői vizsgálat megállapításaira, valamint az ápolt személy önkiszolgáló képességére vonatkozó hivatalos iratra (kórházi zárójelentés stb.) alapozva készíti el, és azt megküldi a Főigazgatóságnak. A szakértői véleményt a Főigazgatóság haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak. A JÁRÁSI HIVATAL AZ ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A FENTI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN DÖNT. A SZAKVÉLEMÉNYBEN MEG KELL JELÖLNI ANNAK HATÁLYÁT, AMELY AZONBAN NEM HALADHATJA MEG A TÍZ ÉVET. A Főigazgatóság által kijelölt szakértő által kiadott szakvélemény hatálya alatt a háziorvosi igazolást és szakvéleményt is hatályosnak kell tekinteni. HA AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁT KIEMELT ÁPOLÁST IGÉNYLŐ SZEMÉLY GONDOZÁSÁRA TEKINTETTEL KÉRIK, AZ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL: a) a rehabilitációs hatóság - komplex minősítés során kiadott - érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását az ápolt személy egészségi állapotáról, vagy b) a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló - 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. számú mellékletét képező, a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló igazolást, valamint az oktatási intézmény vezetőjének - a végrehajtási rendelet 6. számú melléklete szerinti - igazolását az oktatási intézményben eltöltött időről. AMENNYIBEN A KÉRELMEZŐ AZ a) PONTBAN MEGJELÖLT IRATTAL NEM RENDELKEZIK , KÉRHETI ÁPOLT SZEMÉLY KOMPLEX MINŐSÍTÉSÉNEK ELVÉGZÉSÉT. Ha az ügyfél az fenti eljárás megindítását igazolja, az eljáró hatóság felfüggeszti a kiemelt ápolási díj megállapítására irányuló eljárást a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány benyújtásáig. A KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ ESETÉBEN A HÁZIORVOS - VÉGREHAJTÁSI RENDELET 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERINTI IGAZOLÁSÁT, ILLETVE SZAKVÉLEMÉNYÉT NEM KELL BECSATOLNI.
Megjegyzés: FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK: LAKCÍM az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. HOZZÁTARTOZÓ (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont alapján ) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér,az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa; SÚLYOSAN FOGYATÉKOS AZ A SZEMÉLY, akinek a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon LÁTÓKÉPESSÉGE teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes, b) HALLÁSVESZTESÉGE olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, c) ÉRTELMI AKADÁLYOZOTTSÁGA genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9), d) MOZGÁSSZERVI KÁROSODÁSA, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul; TARTÓSAN BETEG az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. A HÁZIORVOS AZ ( végrehajtási rendelet 5. számú melléklete szerinti) IGAZOLÁST AZ ALÁBB FELSOROLTAK ALAPJÁN ADJA KI: a) a rehabilitációs hatóság szakvéleménye, b) a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása, vagy c) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás, illetve d) a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye. AZ ÁPOLÁSI KÖTELEZETTSÉG NEM TELJESÍTÉSÉNEK MINŐSÜL HA: az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. KIEMELT ÁPOLÁSI SZÜKSÉGLETE ÁLL FENN ANNAK A SZEMÉLYNEK, aki – a tartós betegségéből, fogyatékosságából eredően - a) másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az illemhelyet használni és lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, továbbá b) másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az étkezéssel, a tisztálkodással vagy az öltözködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni. A KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT AZ A SZAKORVOS ÁLLÍTJA KI, aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről, fogyatékosságokról szóló igazolás kiállítására jogosult. ( A kiállítandó igazolás a 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. számú melléklete). AZ IGAZOLÁS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE legfeljebb az ápolt személy magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapotának esedékes felülvizsgálatának időpontjáig tart. Ha az állapot véglegessége folytán az ápolt személy állapotának felülvizsgálata nem szükséges, az igazolás legfeljebb az ápolt személy 18. életévének betöltéséig érvényes. Ha az ápolt személy a 18. életévét betöltötte és az általa folytatott tanulmányokra tekintettel utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak (melynek összege: 23.300 Ft, vagy 25.900 Ft), kiemelt ápolási díjra való jogosultsága - a 18. életévének betöltésekor érvényes igazolás alapján - a tanulmányok folytatására tekintettel magasabb összegben folyósított családi pótlékra való jogosultság fennállásának időtartama alatt újabb igazolás csatolása nélkül megállapítható, illetve a korábban megállapított kiemelt ápolási díj tovább folyósítható. A REHABILITÁCIÓS SZAKIGAZGATÁSI SZERVTŐL A KOMPLEX MINŐSÍTÉS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁT LEHET KÉRELMEZNI az erre rendszeresített formanyomtatványon (mely a szakigazgatási szerv honlapjáról letölthető), a megfelelő orvosi dokumentáció csatolásával. Az eljáró rehabilitációs szakigazgatási szerv a kérelem benyújtását követően komplex minősítést végez, melynek eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki.
Jogorvoslat: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPON BELÜL lehet előterjeszteni. AZ ÁPOLÁSI DÍJ IRÁNTI IGÉNY ELBÍRÁLÁSA JÁRÁSI HIVATALI hatáskör. A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A mádofokon eljáró hatóság: a szociális és gyámhivatal. Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával. A HÁZI ORVOS ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁS, és A HÁZIORVOS ÁLTAL KIÁLLÍTOTT SZAKVÉLEMÉNY FELÜLVIZSGÁLATÁT az ápolási díjat kérelmező személy és az ápolási díjat megállapító hatóság egyaránt kérheti. A háziorvos által kiállított igazolás felülvizsgálatát a járási hivatal népegészségügyi intézetének tisztiorvosa által kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől, a szakvélemény felülvizsgálatát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mint módszertani feladatot ellátó szerv által kijelölt szakértőtől lehet kérni.

 

----------------------------------------

Kiemelt ápolási díj igénylése