FHB - Lakásépítési támogatás, „szocpol”

A támogatott lakáscél meghatározása

Vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a Magyarország területén 2010. január 1-jét követően kiadott

 • építési engedéllyel rendelkező és „B” (követelménynél jobb) vagy annál jobb tervezett energetikai minősítésű új lakás építéséhez, vagy
 • a támogatási kérem benyújtásának időpontjában használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal és „B” (követelménynél jobb) vagy annál jobb energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához.

A támogatás típusai

 • Lakásépítési támogatás
 • Megelőlegezett lakásépítési támogatás
 • Utólagos lakásépítési támogatás

A támogatás mértéke és igénylésének tárgyi feltételei

Az igénybe vehető lakásépítési támogatás összege függ a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától, ide nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek és a lakás hasznos alapterületétől:

Lakás hasznos alap-területe 2 eltartott gyermek esetén Lakás hasznos alap-területe 3 eltartott gyermek esetén Lakás hasznos alap-területe 4 vagy több eltartott gyermek esetén
60-75m2 800 000 Ft 70 - 85m2 1 200 000 Ft 80 - 95m2 1 600 000 Ft
75,01- 90 m2 1 000 000 Ft 85,01-100m2 1 500 000 Ft 95,01 - 110 m2 2 000 000 Ft
90,01 –160 m2 1 300 000 Ft 100,01-160m2 2 000 000 Ft 110,01 - 160 m2 2 500 000 Ft

 

 • A táblázatban található támogatás összege:
 • „A” (energiatakarékos) energiaosztályú lakás vásárlása esetén: 1,1 szorzószámmal,
 • „A+”(fokozottan energiatakarékos) energiafogyasztású lakás vásárlása esetén: 1,2 szorzószámmal,
 • alacsony energiafogyasztású lakás vásárlása esetén: 1,3 szorzószám alkalmazásával kerül megállapításra.
 • A meglévő gyermekek számánál figyelmen kívül kell hagyni azon gyermeket(ek)et, aki(k) után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok (a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII.26.) MT rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) alapján vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek.
 • Lakásépítési támogatás a később született gyermek után is igényelhető, ha az igénylő a lakásépítési támogatást korábban születetett gyermeke után igénybe vette – az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterületétől és energetikai minősítési osztályától függetlenül – mely gyermekenként 400 ezer Ft.
 • Építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség, vagy vásárlás esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot.
 • A lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2-t.

A támogatás igénylésének személyi feltételei:

 • A lakásépítési támogatást igényelheti
 • devizabelföldi természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók), már meglévő gyermekek után, illetve,
 • a 40. életévüket be nem töltött házaspárok a nevelt gyermekek számától függetlenül legfeljebb két gyermek vállalása esetében (megelőlegezett lakásépítési támogatás),
 • a lakásépítési támogatást igényelhet a korábban született gyermeke után – e Rendelet hatálya alá tartozó támogatást-  igénybevevő a később született gyermeke után is a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő, az igénylés időpontjában fel nem mondott kölcsöntartozás csökkentésére, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint.
 • Nem magyar állampolgárokon kívül a támogatást igényelheti
 • az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,
 • aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, vagy
 • menekült vagy oltalmazott.
 • Fontos feltétel, hogy a nem magyar állampolgár igénylő a lakásépítési támogatás igénybevételéhez köteles:
 • menekült, oltalmazott vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező igénylő kivételével a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelős szerve által kiállított – az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó – hivatalos iratot és annak hiteles magyar nyelvű fordítását bemutatni a hitelintézetnek, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtagnak származási országában lakástulajdona nincs.

A támogatás csak a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

 • Megelőlegezett lakásépítési támogatás esetén az igénylőnek kérelmeznie kell a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területi szervétől annak igazolását, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok (a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII.26.) MT rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet) alapján az igénylő lakásépítési/vásárlási kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkezik. Ezt- a Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve által kiállított igazolás hitelintézet részére történő bemutatásával kell igazolni.
 • A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha
 • az igénylő a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel – ideértve az is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van- és
 • szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a lakásépítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.
 • az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély. Továbbá,
 • az igénylőnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, vagy lízingbe vett lakása, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nem lehet, kivéve
 • akinek, saját magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy más együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás 50%-os tulajdoni hányada van tulajdonukban, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett,
 • a tulajdonában lévő lakás lebontását az építésügyi hatáság elrendelte vagy engedélyezte, vagy
 • lakását legalább két éve haszonélvezettel terhelten örökölte, vagy ajándékozás jogcímén szerezte és a haszonélvező a lakásban lakik.
 • Az igénylő a hitelcélként megjelölt ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik/rendelkezni fog. Házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie. Támogatott személyeken kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdonjogot.
 • Lakásvásárlás esetén a saját erőnek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár 10%-ával csökkentett részét az eladó pénzforgalmi számlájára kell teljesíteni.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ideje alatt a lakásépítési támogatással érintett ingatlanon nem lehet haszonélvezetet alapítani.
 • lakásépítési támogatással érintett lakásban életvitelszerűen kell tartózkodni.

Lakásépítési támogatás folyósítása

 • Új lakás építése esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan és a lakásépítési támogatás utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadását követően történik a folyósítás.
 • Új lakás vásárlása esetén egy összegben történik a folyósítás.
 • Amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a lakásépítési támogatással kapcsolatos ügyintézéssel mást (a nevében és helyette eljáró személyt) hatalmaz meg, úgy a támogatás folyósítása csak a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

A támogatás folyósításának általános feltételei

 • A támogatási szerződés banki szerződésbe történő foglalása;
 • Az ingatlan-nyilvántartásban a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése;
 • A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a lakásépítési támogatáson és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére már felhasználta;
 • Ha az igénylő a lakáscélját a saját erőn és a lakásépítési támogatáson felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a lakásépítési támogatást és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a lakásépítési támogatást nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt.
 • A hitelintézet új lakás építése esetén a lakásépítési támogatás készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a helyszínen ellenőrzi a készültségi fok feltételeinek teljesítését;
 • Új lakás vásárlása esetén legkésőbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított - a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó - számlák bemutatása;
 • Új lakás építése esetén legkésőbb az utolsó részfolyósításig a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személy saját nevére kiállított számlák bemutatása, mely bontott anyagok felhasználása esetén az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője írásos nyilatkozata alapján a számlával igazolandó bekerülési költség 20%-val csökkenthető. Új lakás építése esetén használatbavételi engedélyt megszerzését vagy a használatbavétel tudomásulvételét követően be kell mutatni a felépült ingatlan tényleges energetikai minősítését.

A támogatás visszafizetése:

 • A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek esetén 8 év.
 • A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjából kell számítani.
 • Amennyiben a fiatal házaspár gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybevett támogatás összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó lakásépítési támogatás összegével, vagy ha a meglévő gyermekek száma a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában kettőnél kevesebb, akkor az igénybe vett lakásépítési támogatás teljes összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. 301.§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni.
 • Ha a lakásépítési támogatás igénybevételének alapját képező építési munkák a szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb öt éven belül vagy az ezt indokolt esetben – amennyiben az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatályossága meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja – legfeljebb egy évvel meghosszabbított határidőig nem készülnek el, az építtető támogatott személy az építési szándékától eláll, vagy a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt a szerződés teljesítése már az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg, a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerződés alapján a lakásépítési támogatást a folyósító hitelintézet visszavonja, és az igénybevevő a már folyósított támogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. 232.§ (3) bekezdése szerint számított kamatokkal együtt köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a
 • Kincstárat és megküldi az ügy iratait.
 • Lakás építése esetén, ha
 • a felépült lakás energetikai minősítési osztálya nem éri el a támogatási kérelem beadásakor nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztályt, akkor a támogatott személy csak az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti lakásépítési támogatásra jogosult.
 • a felépült lakás energiatanúsítványában szereplő energetikai minősítési osztály nem éri el a „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályt, akkor a támogatott személy támogatásra nem jogosult.
 • a felépült lakás energetikai minősítési osztálya kedvezőbb a nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztálynál, akkor a támogatott személy az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti lakásépítési támogatásra jogosult.
 • az első két esetben, ha eléri a „B” energetikai minősítési osztályt a nyilatkozott várható és a tényleges energetikai minősítési osztály szerint járó támogatás különbözetét, illetve ha nem éri el a „B” energetikai minősítési osztályt, a már folyósított támogatás teljes összegét a támogatott személy köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. 232.§ (3) bekezdése szerint számított kamatokkal együtt - a használatbavételi engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a Kincstárat és megküldi az ügy iratait.

Egyszeri és a folyósítást követően, illetve rendszeresen felmerülő költségek:

 • A díjak jelen tájékoztató készítésének időpontjában érvényes feltételek szerint, 1 millió Ft, lakásépítési támogatásra (a továbbiakban: tipikus fogyasztó) kerültek feltüntetésre. A díj mértéke a támogatás összegétől függően eltérő lehet.
 • A díjak mértékét a bank jogosult megváltoztatni.
 • További részletes információkat a mindenkor hatályos „Az FHB Jelzálogbank Nyrt. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek és birtokfejlesztési hitelek esetén alkalmazott kondíciókról” elnevezésű Hirdetmény tartalmazza.
 • Azon feltételek, illetőleg körülmények részletes meghatározása, amelyek esetében a díjak és költségek megváltoztathatók, az FHB Jelzálogbank Nyrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzatában található.

A támogatási kérelem benyújtásakor felmerülő költségek, melyek megfizetése nem függ a bírálat eredményétől:

 • Bírálati díj: A támogatási kérelem beadásakor kell megfizetni, amennyiben a támogatási kérelem beadásakor lakáscélú kölcsön igénylése nem történik. Mértékét a mindenkor hatályos „Az FHB Jelzálogbank Nyrt. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek és birtokfejlesztési hitelek esetén alkalmazott kondíciókról” elnevezésű Hirdetmény tartalmazza. Mértéke jelen tájékoztató készítésének időpontjában: a támogatás összegének 1,5 %-a, de legfeljebb 30 000 Ft. Tipikus fogyasztó esetén mértéke a tájékoztató készítésének időpontjában 15 000 Ft.
 • Helyszíni szemle díja (ingatlan felülvizsgálati díj), melynek mértékét a mindenkor hatályos „Az FHB Jelzálogbank Nyrt. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek és birtokfejlesztési hitelek esetén alkalmazott kondíciókról” elnevezésű Hirdetmény tartalmazza, mértéke jelen tájékoztató készítésének időpontjában: 18 450 Ft/alkalom/ingatlan.

Egyéb a folyósítást követően, illetve rendszeresen felmerülő költségek:

 • Helyszíni szemle díja (ingatlan felülvizsgálati díj) a készültségi fok meghatározásához részfolyósítás esetén, melynek mértékét a mindenkor hatályos „Az FHB Jelzálogbank Nyrt. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek és birtokfejlesztési hitelek esetén alkalmazott kondíciókról” című hirdetmény tartalmazza, mértéke a tájékoztató készítésének időpontjában: 18 450 Ft/alkalom/ingatlan.

A támogatás benyújtása:

 • A támogatási kérelmet és mellékleteit támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes FHB Bank Zrt. fiókjához kell benyújtani.
 • A lakásépítési támogatást lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt lehet igényelni.
 • A befogadási feltételekről, a kérelemhez szükséges dokumentumokról, és az elbírálás esetleges meghosszabbodására vonatkozó feltételekről az FHB Jelzálogbank Nyrt. mindenkori hatályos Üzletszabályzatából, illetve FHB Bank Zrt. fiókjaiban érdeklődhet.
 • Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű, az egyes feltételek a bírálat eredményétől függően változhatnak. Kérjük, a részletekről tájékozódjon az FHB Bank fiókjaiban vagy honlapunkon (www.fhb.hu) közzétett Üzletszabályzatokból és Hirdetményből. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek.

Címkék: szocpol 2014